Haberi Paylaş

Hz. Muhammed sözleri: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in sözleri ve hadisleri!

Gündem Haberleri

Hz. Muhammed sözleri: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in sözleri ve hadisleri!

Hz. Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) söz ve davranışlarına hadis denir. Peki Hz. Muhammed sözleri nelerdir? En güzel, anlamlı, öğüt veren, yön veren hadisi şerifler nelerdir, sözler nelerdir? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V.) 'in sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hz. Muhammed'in birçok söz ve hadisi şerifi vardır. Peygamber Efendimizin sözleri ve hadisleri araştırılıyor. En güzel, iyi, manalı, öğüt veren Hz. Muhammed sözleri, Hz. Muhammed nasihat sözleri, Hz. Muhammed'in şehitler ile ilgili sözleri, Hz. Muhammed'in kalp kırmak ile ilgili sözleri nelerdir?

Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarına hadis denir.

Hadis veya hadîs-i şerif, lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dînî terminolojide bir rivayet zinciri ile İslâm Peygamberi Hz. Muhammed'e dayandırılan ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur'an'ın âyetlerini açıklamak için söylediğine inanılan söz, fiil ve takrirleri (onaylama) ifade eder. Hadislerin toplanması, nakli ve eleştirisi ile ilgilenen kişiye muhaddis (hadisçi) denir. Dinleyenlerin sayısı itibarıyla, bilinen en kuvvetli hadis Veda Hutbesidir. Hadisler "rivayetçi imamlar" vasıtası ile İslâmî anlayışta Kur'an'dan sonra şeriatın ikinci ana kaynağı haline getirilmiştir.

- "Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah'tan korksun!" (Heysemî, IV, 252)

- "Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir.'' (Müslim, Sayd ve Zebâih, 57.)

- "Ailesini müdafaa ederken öldürülen şehittir." (Tirmizî, Diyât, 21) 3650 "Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve (iyiliği) emredip (kötülükten) sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur." (Buhârî, Mevâkîtü's-salat, 4)

- "Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın!" (Müslim, Salât, 136)

- Hz. Aişe'ye (r.a.) "Hz. Peygamber (s.a.s.) evde ne yapardı?" diye sorduğumda şöyle cevap vermişti: "Ailesinin işlerini görür, ezanı duyunca (namaz için) çıkardı." (Buhârî, Nafakat, 8)

- "İnsanların Allah'tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir." (Tirmizî, "Zühd",61)

- ''Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.'' (Tirmizi, Birr, 33)

- "İyilik güzel ahlaktır; günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin şeydir."[Müslim, el-Birrü ve's Sıle, 2553]

Hz. Muhammed sözleri: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in sözleri ve hadisleri!Hz Muhammed (S.A.V.) sözleri

- ''Bizi aldatan bizden değildir.'' (Müslim, Îman, 164)

- "Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yandır."(Ebû Davûd, Zekat, 45)

- "Kıyamet gününde, Allah katında konumu en kötü olacak insanlardan birisi, karısı ile beraber olup da onun (özel hayatına ilişkin) sırlarını yayan kimsedir." (Müslim, Nikah, 123)

- "Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." (Tirmizî, İlim, 14.)

- "Kim üç kız çocuğunun geçimini sağlar, onlan terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa, cennet onundur!" (Ebû Davûd, Edeb, 120-121)

- "Allah'tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız." (Müslim, Hibât 13)

- "Biriniz din kardeşine danıştığı zaman, danışılan kişi ona görüşünü belirtsin." (İbn Mâce, "Edeb", 37)

- "Dua, ibadetin özüdür." (Tirmizî, Deavât, 1)

Hz. Muhammed sözleri: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in sözleri ve hadisleri!

- "Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın (c.c.) size emrettiği gibi kardeşler olun." (İbn Mâce, "Et'ime" 1)

- " Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhâcir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir." (Buhari, Bedu'l-vahy, 4)

- "Kişinin, Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak kendisine yeter." (Müslim, Birr, 32)

- "Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır." (Ebû Dâvûd, Libâs, 4.)

- "Veren el üstündür. Vermeye, geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerle; annenle, babanla, kız ve erkek kardeşlerinle başla. Sonra da yakınlık durumuna göre devam et." (Nesâi, Zekât, 51)

- "Sakın babalarınızdan yüz çevirip uzaklaşmayın! Kim babasından yüz çevirirse (bu davranış) nankörlüktür." (Buharî, Ferâîz, 29)

Hz. Muhammed sözleri: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in sözleri ve hadisleri!

- "Hoş gör ki, hoş görülesin." (İbn Hanbel, 1/249)

- ''Ümmetimin din işlerinde faydalı kırk hadis ezberleyen, âlimlerle haşr olur.'' (TABERANİ)

- "Anne baba cennet kapılarının en ortancasıdır. Bu kapıdan girme fırsatını ister kaçırsın ister yakalarsın." (Tirmizî, Birr ve sıla, 3)

- "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." (Buhârî, Tevhîd, 2; Müslim, Fedâil, 66)

- "Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp (akşam) dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız.'" (Tirmizî, Zühd, 33.)

- "Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse." (Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 45)

- "Gücünüzün yettiği ibadeti yapın. Zira siz usanmadıkça Allah usanmaz." [Buhârî Teheccüd 3/31; Müslim Müsafirin, 785]

- ''Büreyde'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir: Size kabir ziyaretini yasaklamıştım; ama artık ziyaret edebilirsiniz.'' (Müslim, Cenâiz, 106) 3050 "Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yandır." (Ebu Dâvûd, Tahâret, 94)

Hz. Muhammed sözleri: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in sözleri ve hadisleri!

- "Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!" (Tirmizî, Birr, 55)

- ''İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.'' (Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16)

- "Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer." (Müslim, Birr, 66)

- "Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun!" (Müslim, Hibe, 13)

- ''Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar, Allah katında nurdan koltuklara otururlar.'' (Müslim, İmâre, 18)

- "Sadakanın en faziletlisi, Müslüman kişinin ilim öğrenmesi, sonra da onu din kardeşlerine öğretmesidir." (İbn Mâce, "Sunne" 20)

Hz. Muhammed sözleri: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in sözleri ve hadisleri!

- "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helâl olmaz!" (Buhârî, Edeb, 62)

- "Kardeşinle (düşmanlığa varan) tartışmaya girme, onunla (kırıcı şekilde) şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme." (Tirmizî, Birr, 58)

- "Biriniz kardeşine sevgi duyduğunda bu sevgisini ona bildirsin." (Tirmizî, "Zühd" 53)

- "Mümin, müminin aynasıdır ve mümin, müminin kardeşidir. Onun geçimini muhafaza eder ve onu arkadan çepeçevre sarıp (tehlike ve zararlardan) korur." (Ebû Dâvûd, Edeb, 49)

- ''Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir: Birisi, Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse; diğeri de, Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.'' (Müslim, Müsâfirîn, 266; Buhârî, Tevhîd, 45)

- "Kim bana bir defa salavat-ı şerife okursa Allah Teala ona on salat eder." (Müslim, Sahih, Salat, 17. H.No; 408.)

- "Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur." (İbn Hanbel, 2/40)

Hz. Muhammed sözleri: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in sözleri ve hadisleri!

- "Dikkat edin! Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümana, gönül rızası olmadan kardeşinin malı helal değildir." (Tirmizî, "Tefsîru'l-Kur'ân" 9)

- "Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar." (Buhârî, cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizî)

- ''Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.'' (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)

- "Mümin bir kimse, eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır." (Müslim, Radcı', 61)

- "Kim anneyi yavrusundan ayırırsa, Allah da kıyamet günü onu sevdiklerinden ayırır." (Tirmizî, Büyû, 52)

- "Müslüman, hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir." (Müslim, "Birr" 41; T967, Tirmizî, "Cenâiz" 2)

Hz. Muhammed sözleri: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in sözleri ve hadisleri!

- "Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim (insanlara) güçlük çıkarırsa, Allah da ona güçlük çıkarır." (Ebû Dâvûd, Kadâ' (Akdiye), 31)

- "Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur..." (İbn Hanbel, 5/411)

- "Müslüman, dilinden ve elinden insanların selâmette olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda (kendilerine zarar vermeyeceğinden) emin oldukları kişidir." (Nesai, İman, 8)

- ''Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk hâlinde, hatta başkası, sana tercih edildiğinde bile, dinle ve itaat et.'' (Müslim, "İmare", 35)

Haberler.com - Gündem

Münir Karaloğlu Peygamber Müslüman Mevla Dini Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title