Haberler

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğü Ev Sahipliği Yaptı

7'inci Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri İstişare Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya 24 üniversitenin hastane idarecileri olan hastane başmüdürleri, müdürleri, işletme müdürleri ve yardımcıları katıldı. Yoğun bir katılımla iki gün boyunca süren toplantıda üniversite hastanelerindeki gelir ve gidere yönelik olarak finansal-mali sorunlar, Sağlık Uygulama Tebliği'ne ( SUT) göre faturalandırma ve kesintileri, 657 ve firma çalışanları ile ilgili sorunlar, satın alma ihale süreçleri, firma ödemeleri, stok kontrol ve takipleri, hastane otomasyon sistemi, performans ödemeleri gibi hastane işletmesiyle ilgili sorunlar tartışılarak çözüm önerileri konuşuldu.

Yavuz Yıldırım : Sorunlarımızın başında finansal konular geliyor

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Spor Eğitim Uygulama Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen, 7'inci Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri İstişare Toplantısı açılış konuşmaları ile başladı. Bu bölümde kürsüye gelen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Yavuz Yıldırım, Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri toplantısının her yıl geleneksel olarak yapıldığını, önceki yıllarda Konya, Erciyes , Eskişehir, Urfa , Mersin, Kocaeli Üniversite Hastanesi Başmüdürlükleri tarafından gerçekleştirilen bu toplantıların bu yıl kendi hastanelerinde gerçekleşmesine ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri İstişare toplantılarının, üniversite hastanelerinin sürdürülebilirliği ve geleceğini değerlendirme açısından önemli olduğunu vurgulayan Yavuz Yıldırım, toplantıya Dokuz Eylül Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden hastane yöneticilerinin katıldığını söyledi.

Üniversite hastanelerinin benzer ortak sorunlar yaşadıklarını belirten Başmüdür Yıldırım, bir taraftan sağlık hizmeti verilirken diğer yandan da hastane işletmeciliğini kar amacı gütmeden sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yaşadıkları en önemli sorunların başında finansal sıkıntıların geldiğini sözlerine ekleyen Yavuz Yıldırım, üniversite hastanelerinin içerisinde bulundukları sıkıntıları ve çözüm önerilerini toplantıda tüm yönleri ile tartışacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Ünal: YÖK inisiyatif alarak sorunlarımızı daha üst makamlara iletmeli

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ünal ise konuşulmasında gerçekleştirilen toplantının önemine değinerek, üniversite hastanelerinin sorunlarının oldukça fazla olduğunu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin sorunlarını aşmak için bir adım önde olduğunu bu amaçla da Kamu Hastaneleri Birliği Kurumunun kurularak sorunlara çözüm arandığını söyledi.

Üniversite hastanelerinin ise biraz daha sahipsiz kaldığını sözlerine ekleyen Başhekim Prof. Dr. Ünal, Yüksel Öğretim Kurumunun daha fazla inisiyatif alarak sorunlarını dile getirmesini ve çözüme yönelik önerileri daha üst makamlara sunması gerektiğini ifade etti.

Üniversite hastanelerinin diğer Kamu hastanelerinden farklı olduğunu sağlık hizmeti sunumunun sadece işlerinin bir bölümünü oluşturduğunu sözlerine ekleyen Ünal, asıl işlerinin eğitim ve araştırma olduğuna vurgu yaptı. Ünal mevcut yapı içerisinde üniversite hastanelerinden daha çok sağlık hizmeti sunumuna odaklanmalarının beklediğini sistemin eğitim ve araştırmayı biraz daha geri plana ittiğini kaydetti. Sağlık hizmetinin kaliteli ve istenilen düzeyde verilebilmesinin, hizmetin verildiği kurumun maddi durumuyla yakından ilişkili olduğunun altını çizen isim Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ünal, işletmenin sürdürülebilirliği ve kaliteli hizmet sunabilmesi için mevcut sorunlara ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Geçici: Mucize yaratmak için çabalamanın gereği yok

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Geçici de konuşmasında, üniversite hastanelerinin sadece akademisyenlerden oluşmadığını, yönetimin ve hastanelerin işlevlerini yerine getirebilmelerini sağlayan yöneticilerin de görev yaptığını belirtti.

Hastane müdürlerinin, yöneticilerinin yoğun bir şekilde çalıştığını dile getiren Geçici, yoğun çalışma ortamında ailelerini, çocuklarını ihmal ettiklerini kaydetti.

Başarının kaynağının iyi niyetli çalışmak olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Geçici, iş yükü yoğunluğunun tartışılmaz bir gerçek olduğunu ifade ederek, yapılan işlerde mucizeler yaratmaya çabalamaya gerek olmadığını, iyi niyetle ve iyi bir şekilde işleri yürütmeye çalışılmasının sonucunda çok güzel sonuçların elde edilebileceğini kaydetti.

SGK ile darboğaz

Üniversitelerin çok ciddi sorunlar yaşadığını, özellikle de mevcut hantal yapıdan kurtulunması gerektiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Geçici, üniversitelerden yoğun bir şekilde sağlık hizmet sunumu beklendiğini ancak işin birde eğitim ve araştırma yönünün bulunduğunu bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Geçici konuşmasında, üniversite hastanelerinin SGK ile yıllardır süren bir dar boğaz içerisinde olduğunu, yıllardır SGK'nın belirlediği fiyatların artamadığını aksine giderek azaldığını kaydetti.

Sönmez: Atamaların kısıtlı olması personel açığını giderek daha fazla artırıyor

Açılış bölümündeki konuşmaların tamamlanmasının ardından toplantıya katılan üniversite hastanelerinin başmüdür ve müdürlerinin sunumlarına geçildi. Bu bölümde kürsüye gelen Ege Üniversitesi Hastanesi Müdürü Ayşe Sönmez, hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesinde, çalışan personelin niteliği ve niceliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Çalışan personel sayısının; hizmet sunulan hasta sayısı ile orantılı olması gerektiğini vurgulayan Sönmez, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yıl içerisinde ayrılan personel sayısının yüzde 50'si kadarının atamaya izin verilmesinin, ihtiyaç duyulan personel sayısının her geçen gün biraz daha büyümesine neden olduğunu kaydetti. Ayşe Sönmez, "Sunulan hizmet kalitesinin düşürülmemesi için hizmet alan hasta ve hizmet veren çalışan personel sayı dengesinin korunması gerekmektedir.

Sönmez konuşmasını, bu konuda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yürütmekte oldukları çalışmalar konusunda bilgiler vererek sonlandırdı.

Durmaz: Taşeronlar değişmekte çalıştırdığı personel değişmeden kalmakta

Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başmüdürü ve İşletme Müdürü Fahri Durmaz konuşmasında, taşeron firmalar aracılığıyla personel temini ve hizmetlerin, hizmet satın alma yöntemiyle yürütülmesi konusundaki görüşlerini dile getirdi.

Fahri Durmaz, Kamu idarelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde özellikle yemek, güvenlik ve temizlik gibi hizmetlerin hizmet alımı yoluyla taşeron firmalara gördürüldüğünü söyledi. Durmaz, bunun nedeninin emek yoğun ve kalifiye elemana ihtiyaç duyulan bu hizmetlerin personel istihdamının çeşitli nedenlerle mümkün olmaması veya hizmet alımının daha ekonomik olması gibi nedenlerle uygun şartlarda taşeronlara gördürmesinin tercih edilmesi olduğunu kaydetti.

Durmaz, Kamu idaresi ile taşeron firma arasında ihale dokümanında belirtilen hizmetin ifasına ilişkin sözleşme imzalandığını ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2'inci maddesi çerçevesinde iş ilişkisi kurulduğunu sözlerine ekleyerek "Bu iş ilişkisinde kamu kurumu asıl işveren ve taşeron firma alt işveren konumundadır. Asıl işveren ile çalışacak işçiler arasında herhangi bir sözleşme imzalanmamakla birlikte aynı madde hükmü çerçevesinde asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

Aynı taşeron firmanın ilgili kamu kurumundan aynı ihaleyi uzun yıllar kazanması sık rastlanan bir durum değildir. Kamu kurumlarının hizmet aldıkları taşeronlar değişmekte ancak taşeronların çalıştırdığı personel değişmeden kalmaktadır" dedi.

Demirci: TİTUBB sorunlara yol açıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Müdürü Barış Akdemirci sunumunda Hastanelerde tıbbi malzeme ve geri ödeme sorunları konusuna yer verdi. Barış Demirci,konuşmasında tıbbi malzemelerin elektronik ortamda kayıt altına alınması bu kayıt bilgileri çerçevesinde geri ödeme sisteminde yaşanan sorunlar ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 'nde tıbbi malzeme branş listelerinin oluşumu ile yaşanan sorunlar konularında bilgi verdi. Demirci, sağlık hizmetlerinde, performans, hizmetin verimliliği, hizmet kalitesinin ölçülebilirliği, denetlenebilirliği çalışmaları kapsamında, ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların sınıflandırılması, standardize edilmesi, satın alınması, stok yönetimi, fatura edilmesi gibi temel tıbbi malzeme yönetimi süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi için elektronik ortamda bir enformasyon sistemine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

8.Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri İstişare toplantısının yapılan oylama ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Başmüdürlüğü tarafından düzenlenmesine karar verildi.

Ayrıca Türkiye 'de Sağlık İdarecileri eğitiminin başladığı tarih olan 18 Aralık 1963 tarihinin her yıl 18 Aralık'da Hastane Yöneticileri günü olarak kutlanmasına karar verildi.

Kaynak: Bültenler / Güncel

Dokuz Eylül Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Mustafa Ünal Güncel Haberler

MHP'den ''el öpme' eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Bakmadan Geçme

Masterchef ana kadro 5. yarışmacı kim oldu? Bu akşam Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef ana kadro kaç kişi? Masterchef ana kadroda kimler var, ana kadroya kimler girdi? Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 16 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Fransa Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Türkiye U19 maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Türkiye U19 maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Arda Güler'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, nereli, boyu kaç? Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Serhat Doğramacı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Esra Tokelli kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Tolga kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Tolga Şener kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Allan Saint-Maximin forma numarası kaç olacak? Saint-Maximin Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek, belli oldu mu? Fransa Türkiye U19 maçı CANLI izle! (HD) 16 Temmuz Fransa Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Masterchef Serap kimdir, kaç yaşında? Serap Küçük kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Huriye kimdir, kaç yaşında? Huriye Öncen kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Sevdet kimdir, kaç yaşında? Sevdet Ayhan kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ümmühan kimdir, kaç yaşında? Ümmühan Ünavcı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title