Gelir Vergisi Genel Kurul'da

Gelir Vergisi Genel Kurul'da

TBMM Danışma Kurulu'nun Kararıyla, Vergi İadesini Kaldırarak Yerine Asgari Geçim İndirimini Getiren Gelir Vergisi Yasa Tasarısı Genel Kurul Gündemine Alındı. AKP ile CHP Anlaşarak Söz Konusu Tasarıyı Bugün Geçirme Kararı Aldı.

Gelir Vergisi Genel Kurul'da

TBMM Danışma Kurulu'nun kararıyla, Vergi iadesini kaldırarak yerine asgari geçim indirimini getiren, "Gelir Vergisi Yasa Tasarısı" Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. AKP ile CHP anlaşarak söz konusu tasarıyı bugün geçirme kararı aldı.

TBMM Genel Kurul gündemine son dakika alınan, çalışanlar için de vergi iadesini kaldıran ve Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapan yasa tasarısı görüşülüyor.

Tasarı'nın komisyondan çıkan son halinde şu değişiklikler yapıldı;

Tasarıyla; 49 İlde uygulanmakta olan 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Yasasında değişikliğe gidildi. Söz konusu Yasa ile vergi ve sigorta primi, enerji desteği , bedelsiz arsa ve arazi temini şeklindeki teşviklerden yararlanmak için 30 işçi çalıştırma şartı 10 işçiye düşürüldü. Böylece yatırımcı açısından önemli bir avantaj sağlanmış oldu.

Ev kadınlarının çalışma hayatına ve ekonomiye daha fazla katılımlarının sağlanması amacıyla tasarıya yeni bir madde eklendi. Ev kadınları,evlerinde dışarıdan işçi almamak şartıyla yaptıkları, her türlü el işini kermes, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen yerlerde vergiye tabi olmaksızın satabilecekler.

Ülkemizde yeni kurulmuş ve henüz gelişme aşamasında bulunan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında yapılan işlemler için 2006 yılı sonuna kadar sağlanan gelir vergisi stopaj muafiyeti 31 Aralık 2008 tarihine kadar uzatıldı.

İkinci el araçlarda satış sözleşmelerinden alınan damga vergisinde indirime gidildi. Mevcut yasaya göre, ikinci el araç satışlarında, aracın kasko değerinin binde 7.5' u oranında alınan damga vergisi binde 1.5'a indiriliyor.

Katma Değer Vergisi Kanunda yapılan değişikle boru hattıyla taşımacılık yapanlara, bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınıyor.


Döviz büfelerinin kuruluş izin belgeleri ve açacakları şubeler için düzenlenen belgeler nedeniyle ödemek zorunda oldukları harç miktarı, iş hacimlerinde son dönemde yaşanan azalma dikkate alınarak indirildi. Döviz büfelerinden her yıl alınan 22 bin 440 YTL tutarındaki harç, 11 bin 220 YTL'ye indirildi. Her bir şube için alınan harç tutarında da indirime gidilerek ödenecek harç miktarı 5 bin 610 YTL olarak belirleniyor.


Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca, Baro tarafından müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukatlara gereken ücretin ödenmesi için Adalet Bakanlığı bütçesine ödenek aktarılmasına ilişkin bir madde tasarıya eklendi. Bu düzenleme ile Baroların 73 milyon YTL tutarındaki alacağının da önü açılmış oluyor.

İndirimli KDV oranına tabi işlemleri bulunan mükelleflerin iade alacaklarının, organize sanayi bölgelerinden aldıkları mal ve hizmet bedellerine mahsup edilmesine imkan sağlanıyor.

Belediyelerin ve il özel idarelerinin en az iki tam yıl süreyle mülkiyetinde bulunan iştirak hisseleri ve gayri menkullerin, bunlar tarafından devir ve teslimi KDV istisnası kapsamına alınıyor.

İhaleye katılımda vergi borcunun kapsamına girecek vergilerin türleri ve tutarlarını Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görüşünü alarak belirme konusunda Kamu İhale Kurumu yetkili kılınıyor.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraç edilecek özel sektör borçlanma tahvilleri damga vergisinden muaf tutuluyor. (ANKA)

Kaynak: ANKA