Gelir Vergisi Dilimleri ve Tutarları Belirlendi

Maliye Bakanlığı 2013 yılı gelir vergisi dilimleri ve tutarlarını belirledi 2013 yılı gelir vergisi dilimleri ve tutarlarını belirledi.

Gelir Vergisi Dilimleri ve Tutarları Belirlendi

Maliye Bakanlığı 2013 yılı gelir vergisi dilimleri ve tutarlarını belirledi 2013 yılı gelir vergisi dilimleri ve tutarlarını belirledi. Bakanlık yüzde 15 gelir vergi tarifesinin uygulandığı birinci dilimi 10 bin TL'den 10 bin 700 TL'ye çıkardı. 2013 yılında gelir vergisi İkinci dilimini 25 bin TL'den 26 bin TL'ye yükselterek, 26 bin TL'nin 10 bin 700 TL'si için bin 605 TL, fazlasından yüzde 20 oranında vergi tahsil edecek.

Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2012 tarihli 4. mükerrer sayısında yayımlandı. Yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2012 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğ'in konusunu oluşturdu. Tebliğ ile 2012 yılında uygulanan had ve tutarların 2012 yılı için yüzde 7.80 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2013 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar tespit edildi. Buna göre mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2013 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3 bin 200 TL, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2013 takvim yılında uygulanmak üzere 12 TL olarak, sakatlık indirimi tutarları, 2013 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 800 TL, ikinci derece sakatlar için 400 TL, üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak belirlendi. Yıllık kira bedeli toplamı ise 2013 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 5 bin 300 TL, diğer yerlerde 3 bin 700 TL olarak tespit edildi.

-DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI-

2013 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 9 bin 400 TL, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 21 bin TL, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı bin 390 TL olarak tespit edildi.

-GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TARİFE-

Buna göre Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde ilk dilim 10 bin TL'den 10 bin 700 TL'ye, 25 bin TL olan ikinci dilim 26 bin TL'ye, 58 bin TL olan üçüncü dilim 60 bin TL'ye yükseltildi. Daha önce 58 bin TL'den fazlası olarak belirlenen dilim 60 bin TL'nin üzeri, 88 bin TL'nin üzeri ise 94 bin TL'nin üzeri olarak belirlendi. Maliye Bakanlığı'nın bugünden itibaren geçerli olacak yeni gelir tarifesine göre 10 bin 700 TL'ye kadar uygulanacak vergi yüzde 15 olacak. Diğerleri için tarife şu şekilde uygulanacak:

"-26 bin TL'nin 10 bin 700 TL'si için bin 605 TL, fazlası yüzde 20 oranında;

-60 bin TL'nin 26 bin TL'si için 4 bin 665 TL, (ücret gelirlerinde 94 bin TL'nin 26 bin TL'si için 4 bin 665 TL), fazlası için yüzde 27 oranında;

-60 bin TL'den fazlasının 60 bin TL'si için 13 bin 845 TL, (ücret gelirlerinde 94 bin TL'den fazlasının 94 bin TL'si için 23 bin 25 TL), fazlası için yüzde 35 oranında."

/**

2013 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları

Dilimler Yüzde

10.700 TL kadar 15

26.000 TL'sinin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası için 20

60.000 TL'sinin 26.000 TL'si için 4.665* TL, fazlası için 27

60.000 TL'sinden fazlasının 60.000 TL'si

için 13.845** TL, fazlası için 35

(ücret gelirlerinde 94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL)

** (ücret gelirlerinde 94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL)

**/

-KAR HADLERİ EMSALLERİNE GÖRE DÜŞÜK OLARAK TESPİT EDİLMİŞ BULUNAN EMTİA İÇİN ÖZEL HADLER-

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisini kullanan Bakanlık, belirlenen tutarları yeniden artırdı. Buna göre anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2013 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle aşmaması gerektiği hadler şöyle olacak:

"-Büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde değerli kağıtların yıllık alım ve satış ölçüsü 118 bin TL, büyükşehirlerde bulunanların ise alım ölçüsü 160 bin TL, yıllık satım ölçüsü 180 bin TL olacak.

-Bira ve şarap hariç içki-ispirto, sigara ve tütünde; Milli Piyango Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto ve benzerinde; Şeker-Çay'da büyükşehir belediye sınırları dışında kalanlarda yıllık alım ölçüsü 94 bin TL, yıllık satış ölçüsü 118 bin TL, büyükşehir belediyesi sınırları içinde ise yıllık alım ölçüsü 110 bin TL, yıllık satış ölçüsü 150 bin TL olacak.

-LPG hariç akaryakıtta büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan alanlarda 139 bin TL, satım 150 bin TL, büyükşehir sınırları içinde yıllık alım ölçüsü 180 bin TL, yıllık satış ölçüsü 200 bin TL olacak."

-BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERDE GÜN SONUNDA TOPLU BELGE DÜZENLEME UYGULAMASI-

Basit usulde vergilendirilen mükelleflere getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulama, 31 Aralık 2013 tarihine kadar devam edecek.

-MENKUL SERMAYE İRADININ BEYANINDA UYGULANACAK İNDİRİM ORANI-

2012 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı yüzde 84.4 olarak belirlendi. Bu kapsamda, 2012 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecek. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacak, ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu olmayacak. - Ankara