Geçici İşçilere Kadro İmkanı

Geçici İşçilere Kadro İmkanı

TBMM Genel Kurulunda, Geçici İşçilerin Kadroya Alınmasına İlişkin Kanun Tasarısı Kabul Edilerek Yasalaştı. Tasarıyla, 219 Bin İşçiyi Daimi İşçi Kadrosuna Kavuşmuş Olacak.

Geçici İşçilere Kadro İmkanı

TBMM Genel Kurulunda, geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Tasarıyla, 219 bin işçiyi daimi işçi kadrosuna kavuşmuş olacak.

Kanuna göre, kadro kapsamındaki kuruluşlar; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşları, KİT'ler ve bağlı ortakları, kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin yüzde 50'den fazlası kamuya ait kuruluşlar ile Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, bunları kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile müessese ve işletmeleri, belediyelerin bağlı kuruluşları olarak sıralandı.

Bu kuruluşlarda 2006 yılında usulüne uygun olarak vizesi yapılan geçici iş pozisyonlarında, toplam 6 ay ve daha fazla süreyle çalışan geçici işçilerden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmeleri devam edenler kadroya alınacak.

2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedeniyle iş sözleşmeleri askıda kalanlara da kadro verilecek.

Fabrika, şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde işçiler eliyle görülmesi gereken işlerde fiilen çalışanlar sürekli işçi kadrolarına; bunların dışında kalan geçici işçiler ise istekleri halinde sözleşmeli personel olarak atanacak.

İl özel idareleri, belediyeler ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında çalışırken kadroya atanmak için gerekli şartları taşıyanlar sözleşmeli personel statüsüne; gerekli şartları taşımayanlar ile durumuna uygun boş kadro bulunmayanlar ise sürekli işçi kadrolarına atanacak.

Geçici işçilerden, tasarının kanunlaştıktan sonra yayımı tarihi itibariyle, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış 56 yaşını dolduran kadınlar, 58 yaşını dolduran erkekler sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeyecek. Bu kişilerin iş sözleşmeleri, tüm yasal hakları ödenerek sona erdirilecek.

Tasarının maddeleri üzerindeki görüşmenin tamamlanmasından sonra, Hükümetin önergesiyle 1. madde üzerinde tekriri müzakere açıldı.

Hükümet önergesinin kabul edilmesiyle, tasarıya dün eklenen, ''geçici işçilerden, 1 Nisan 2007 tarihi itibariyle iş sözleşmeleri devam edenleri kapsar'' hükmü, madde metninden çıkarıldı.