Esenler Oscara F'lm Hazırlayacak

Esenler Oscara F'lm Hazırlayacak

21.02.2013 19:40 | Son Güncelleme: 21.02.2013 19:40
Esenler Oscara F'lm Hazırlayacak

Esenlerli Gençlerin Yarat'c? Sinemay? Esas Alan Kültürel, Sosyal ve Yerel Kalk'nma Modeli Projesinin tan't?m töreninde konu'an Esenler Belediye Ba'kan? M.Tevfik Göksu, Projeyle Esenlerde çekilen bu filmlerin uluslar aras? film yar??malar'nda ödül...

Esenlerli Gençlerin Yarat'c? Sinemay? Esas Alan Kültürel, Sosyal ve Yerel Kalk'nma Modeli Projesinin tan't?m töreninde konu'an Esenler Belediye Ba'kan? M. Tevfik Göksu, Projeyle Esenlerde çekilen bu filmlerin uluslar aras? film yar??malar'nda ödül ald???n?, hatta Oscara aday oldu'unu hep birlikte görece'iz dedi. Esenler Belediyesi, 'stanbul Kalk'nma Ajans'n'n deste'iyle Esenlerli Gençlerin Yarat'c' Sinemay? Esas Alan Kültürel, Sosyal ve Yerel Kalk'nma Modeli Projesi ni hayata geçirdi. Projeyle birlikte Esenlerde ya'ayan dezavantajl? gençlerin de içinde bulundu'u 18-24 ya? aral???ndaki gençler, hayatlar'n'n ve Esenlerin filmini çekecek. Projenin tan't?m? için Esenler Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programa; Esenler Belediye Ba'kan? Mehmet Tevfik Göksu, 'stanbul Kalk'nma Ajans' Proje Sorumlusu Gökhan Çoban, 'stanbul 'l Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, 'lçe Milli E'itim 'ube Müdürü Feyzullah Sert, Belediye Ba'kan Yard'mc'lar', Ba'kan Dan"manlar' ve çok say'da vatanda? kat'ld?. Projeyi tan'tan k'sa bir sinevizyon gösterimiyle ba'layan programda konu'an 'stanbul Kalk'nma Ajans' Proje Sorumlusu Gökhan Çoban, Kalk'nma Ajans? hakk'nda bilgi verdikten sonra Esenlerli Gençlerin Yarat'c? Sinemay? Esas Alan Kültürel, Sosyal ve Yerel kalk'nma Modeli Projesi ile gençlerin yarat'c? sinema arac'l??? ile yeteneklerinin ortaya ç'kar'lmas'n?, bilgi, beceri ve yeterliliklerinin geli'tirilmesini sa'layacaklar'n? söyledi. Çoban, gençler arac'l??? ile ortaya ç'kar'lacak olan filmin, bölgemizin kültürel de'erlerinin ülkemizde ve uluslararas? ortamlarda tan't'lmas'n'n sa'lanmas? ve bölgemizin prestijinin art'r'lmas? hedeflenmektedir.

GENÇLERE FIRSAT SUNMAYA HEDEF ED'ND'K

Çoban'n ard'ndan konu'an Esenler Belediye Ba'kan? Mehmet Tevfik Göksu ise; projeyle birlikte Esenlerli gençlerin yeteneklerini ortaya ç'karma f'rsat? bulaca??n? söyleyerek, Bugün bir insan'n hayat'nda en önemli 'eylerinden bir tanesini, hayat'n'n filmini çekebilece'i bir zemini olu'turmak için ilk start' verdi'imiz gün. Hani bir insan'n ba??na bir 'ey geldi'i zaman 'öyle derler ya, hayat'm bir anda sinema 'eridi gibi gözümün önünden geldi, geçti. "te Esenlerde bu konuda üretim yapmak isteyen, bir 'eyler söylemek isteyen ya da artist olmak isteyen her kim varsa belediyemiz, kalk'nma ajans'm'zla birlikte Esenlerdeki gençlere yeni bir f'rsat sunmay' kendisine hedef edindi dedi. OSCARA ADAY F'LMLER ÇIKACAK

'n'allah biz bu projeyle beraber Türk sinemas'na önemli katk'lar sunaca"z diyen Göksu, Bu proje, gerek i'in mutfa"nda çal"acak eleman' yeti'tirmek, gerekse kameran'n önünde oynayacak artistleri yeti'tirmek için çok önemli bir f'rsat? ortaya ç'kartaca??n? dü'ünüyorum. Resmi start? bugün vermemize ra'men müracaat say'm?z 100ü geçmi? dedi. Ba'kan Göksu, Esenlerde çekilen bu filmlerin uluslar aras? film yar??malar'nda ödül ald???n?, hatta Oscara aday oldu'unu hep birlikte görece'iz. Hedefimiz büyük, gidece'imiz yol uzun. Ben inan'yorum ki, nice senaristlerimiz, oyuncular'm?z bu projeyle ortaya ç'kacak 'eklinde konu'arak projeyi yürütenlerin önüne de bir hedef koydu. B'LG'L? S'NEMA HAYATIN KEND'S? Programda konu'an 'stanbul 'l Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili de, Ba'kan'm beni aray'p, (böyle bir proje var kat'l'r m's'n'z) dedi'inde Esenler ise, tabi ki dedim dedi. Sinema hayat'n kendisidir diyen Bilgili, E'er sinema, marjinal insanlar'n hayat'n' genel hayata tan'tmaksa biz böyle bir sinema fikrine kat'lm'yoruz. Sinema, hayat'n hakikaten kendisidir. Onun için Esenler Belediye Ba'kan'n? gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Çünkü sinema hayat'n kendisidir yakla??m'n? benimseyen bir fikir projesi olarak bunu görüyoruz ve gerçekten tebrik ediyorum diye konu'tu.

'stanbul Kalk'nma Ajans'na da te'ekkür eden Bilgili, hayata geçen projeden ciddi ürünler beklediklerini vurgulayarak, Herkes kendi filmini çekecek. Bir çok arkada"m'z' sinema sektörüne kazanm?? olaca??z. Ama ç'kan ürünler de bizim bir kazanc'm?z olacak dedi. Bu projenin tam bir kültürel sorumluluk proje oldu'unu ifade eden Bilgili, eme'i geçen herkese te'ekkür etti. Yap'lan konu'malar'n ard'ndan program, Belediye Ba'kan? Göksunun 'stanbul 'l Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Bilgiliye günün an's'na te'ekkür plaketi ve çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

(Tür: İstanbul)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Esenler Oscara F'lm Hazırlayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 10:01:50. #1.15#
title