Ergenekon Davası'nın Gerekçeli Kararı - Haberler
Haberi Paylaş

Ergenekon Davası'nın Gerekçeli Kararı

AA - Haberler | Güncel
Ergenekon Davası'nın Gerekçeli Kararı

Kararın önsözünden: "Bas¸bakan Bu¨lent Ecevit'i bas¸bakanlık go¨revinden el c¸ekmeye zorlama ve AKP Hu¨ku¨meti'ne kars¸ı Jandarma Genel Komutanlıgˆı bu¨nyesinde yasadıs¸ı olarak olus¸turuldugˆu anlas¸ılan Cumhuriyet C¸alıs¸ma Grubu'nun faaliyetleri ve planlanıp yu¨ru¨rlu¨gˆe konulan Sarıkız, Ayıs¸ıgˆı, Yakamoz, Eldiven darbe planları c¸erc¸evesinde hu¨ku¨meti cebren ıskata veya vazife go¨rmekten cebren men etmeye tes¸ebbu¨s edildigˆi go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r" "AKP kapatma davası su¨recinde de bir kısım sanıkların aktif faaliyetleri olmus¸tur" "Yargılamanın her as¸amasında mahkememiz yargılanan örgütün varlıgˆını çok açık ve net olarak devamlı gözlemlemis¸tir" "Ergenekon terör örgütünün kendine özgü bir yapısı vardır" "Ergenekon terör örgütünün bazı birimleri ve uzantıları hakkında dosya kapsamına göre isabetli yorum yapılabilmesi mümkün olsa da, bunlarla alakalı dosyada hukuki olarak yeterli delile ulas¸ılamadıgˆı ortadadır.

Ergenekon Davası'nın gerekçeli kararının önsöz bölümünde, "Bas¸bakan Bu¨lent Ecevit'i bas¸bakanlık go¨revinden el c¸ekmeye zorlama ve AKP Hu¨ku¨metine kars¸ı Jandarma Genel Komutanlıgˆı bu¨nyesinde yasadıs¸ı olarak olus¸turuldugˆu anlas¸ılan Cumhuriyet C¸alıs¸ma Grubu'nun faaliyetleri ve planlanıp yu¨ru¨rlu¨gˆe konulan Sarıkız, Ayıs¸ıgˆı, Yakamoz, Eldiven darbe planları c¸erc¸evesinde hu¨ku¨meti cebren ıskata veya vazife go¨rmekten cebren men etmeye tes¸ebbu¨s edildigˆi go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r" denildi.

Ergenen Davası'nın gerekçeli kararının "önsöz bölümünde",  "darbeye teşebbüs suçunun" Başbakan Bülent Ecevit'e ve AK Parti Hükümeti'ne karşı işlendiği öne sürüldü.

Önsözde, şu ifadelere yer verildi:

"Dosyamız kapsamında bu suc¸un, yani darbeye tes¸ebbu¨s suc¸unun gerek 765 sayılı TCK'nın gerekse 5237 sayılı TCK'nın yu¨ru¨rlu¨kte oldugˆu her iki do¨nemde de gerc¸ekles¸tigˆi kanaatine varılmıs¸tır. I·lk do¨nemde hu¨ku¨metin bas¸ında olan Bas¸bakan Bu¨lent Ecevit'i bas¸bakanlık go¨revinden el c¸ekmeye zorlama ve AKP Hu¨ku¨meti'ne kars¸ı Jandarma Genel Komutanlıgˆı bu¨nyesinde yasadıs¸ı olarak olus¸turuldugˆu anlas¸ılan Cumhuriyet C¸alıs¸ma Grubu'nun faaliyetleri ve planlanıp yu¨ru¨rlu¨gˆe konulan Sarıkız, Ayıs¸ıgˆı, Yakamoz, Eldiven darbe planları c¸erc¸evesinde hu¨ku¨meti cebren ıskata veya vazife go¨rmekten cebren men etmeye tes¸ebbu¨s edildigˆi go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Bu do¨nemle ilgili birc¸ok plan ve delilin ele gec¸irilmesi yanında zamanın Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın tuttugˆu gu¨nlu¨klerin 2003-2004 yılına ait kısmı ile yine sanık Mustafa Balbay'ın tuttugˆu dijital not/gu¨nlu¨k mahiyetindeki c¸alıs¸malar suc¸ ic¸eren eylemlerin anlas¸ılmasına katkıda bulunmus¸tur. Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırı ve Danıs¸tay hakimlerine kars¸ı cinayet eylemi ile bas¸layan 2. do¨nemde ise bu eylemlerin hemen o¨ncesinden kurulan nefret, s¸iddet ve darbe so¨ylemleri ic¸eren ve yasadıs¸ına c¸ıkan sivil toplum o¨rgu¨tlerinin faaliyetleri ile AKP Hu¨ku¨meti'nin go¨revlerini engelleme yo¨nu¨nde etkinlikler go¨steren Ergenekon silahlı tero¨r örgu¨tu¨nu¨n kontrolu¨ndeki digˆer bir kısım sivil toplum c¸alıs¸malarının yapıldıgˆı go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r."

"AKP'nin kapatılması sürecinde deliller üretilmiştir"

AK Partili bir kişinin cumhurbas¸kanı seçtirilmemesinin de hedeflendiği kaydedilen önsözde, şöyle devam edildi:

"Yine Genelkurmay Bas¸kanlıgˆı Bilgi Destek Dairesi'nde yogˆunlas¸an muvazzaf personel ve silsiledeki üstleri tarafından hükümet aleyhine yasadıs¸ı planlar hazırlanmıs¸, sahte isimlerle internet siteleri kurdurularak buralarda hükümeti yıpratıcı psikolojik propaganda içerikli yayınlar yapılmıs¸, bunlarla hem toplumun tahrik olması hedeflenmis¸, hem de AKP'nin kapatılması sürecinde deliller üretilmis¸tir. AKP kapatma davası sürecinde de bir kısım sanıkların aktif faaliyetleri olmus¸tur. Gölcük Donanma Komutanlıgˆı I·stihbarat S¸ubesi gizli bölmelerinden ele geçirilen deliller arasında dosyamızdaki iddiaları dogˆrulayan önemli delillere ulas¸ılmıs¸tır. Bu deliller arasında özellikle 'I·rtica I·le Mücadele Eylem Planı' denilen AKP Hükümeti'ne kars¸ı hazırlanan 'Proje'nin taslak çalıs¸ması, aralarında bazı dosya sanıklarının da bulundugˆu ordudan emekli olanlar ve bazı digˆer sivil s¸ahıslardan olus¸an gruplar ve görevlerini düzenleyen 'Kitles¸im' isimli belge önem arz etmektedir. Yine Genelkurmay Bas¸kanlıgˆı Bilgi Destek Bas¸kanlıgˆı'na ait mahkememizce getirtilip incelen bilgisayarlar içinde de AKP Hükümeti aleyhine ve Ergenekon terör örgütünü destekler mahiyetinde çok sayıda belgeler elde edilmis¸tir. Bu belgeler incelendigˆinde, 'I·rtica I·le Mücadele Eylem Planı' içerigˆi ile birebir örtüs¸en birçok çalıs¸malara ulas¸ılmıs¸tır. Tüm bu süreçte Ergenekon terör örgütüne ait muhtelif yerlere gizlenmis¸ nitelik ve nicelik olarak vahamet arz eden silah, bomba, mühimmat ele geçirilmis¸, Örgütün 'Karargah Evleri' ismi altında Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlendigˆi anlas¸ılmıs¸, bazı sivil sanıkların Harp Okulu'nda okuyan askeri ögˆrencileri buralardaki örgüt mensubu ögˆrenciler aracılıgˆıyla kazanma amaçlı çalıs¸malar yaptıkları ve bu ögˆrencileri üstlerine hatta o tarihteki mevcut Genelkurmay Bas¸kanı aleyhine kıs¸kırttıkları görülmüs¸tür."

- "Azınlıklara karşı nefret söylemi geliştirildi"

"Yine geçmis¸te devlet içindeki derin yapıyla ilis¸kisi gündeme gelen ve çete lideri olmaktan mahkum olan dosyamız sanıgˆı emekli emniyet mensubu bir sanıgˆın liderligˆinde bazı suikast ve sabotaj planları yapıldıgˆı, bu eylemler için subay ve emniyet tes¸kilatındaki örgüt üyelerinden kadrolar olus¸turuldugˆu, bu kis¸ilerin özellikle azınlık cemaat önderlerine ve alevi toplum temsilcilerine kars¸ı eylem hazırlıkları içine girdikleri anlas¸ılmıs¸tır" denilirken, azınlıklara kars¸ı sistematik olarak bir nefret söylemi gelis¸tirildigˆi belirtildi.

"Silah ve mühimmat kaos oluşturma potansiyeline sahip"

Sanıklardan ele geçen silahlar ve mühimmat nitelik ve nicelik, yani hem sayı hem de özellik olarak çok vahim nitelikte olduğu, kimisinin mevcut herhangi bir kaydı olmayan, kimisinin ise kayıtlı oldukları yerde sarf edilmis¸ olarak gözüktügˆü, bu silah ve mühimmatların toplumda kaos olus¸turmaya ve faili meçhul cinayetlerde kullanılabilme potansiyeline sahip oldukları öne sürüldü.

"Sanıkların 'Yargılanan kişileri saygıyla selamlıyorum' demeleri..."

Dava sürecinde, dosyadaki delillerin benzer örgüt davalarında olmadıgˆı kadar güçlü, çes¸itli ve çok oldugˆu kaydedilirken, şöyle denildi:

"Örnegˆin, bu davadaki deliller ile benzer mahiyetli Susurluk Davası'nın delillerinin kıyaslanmasının dahi mümkün olmadıgˆı anlas¸ılmaktadır. Bunun yanında yargılamanın her as¸amasında mahkememiz yargılanan örgütün varlıgˆını çok açık ve net olarak devamlı gözlemlemis¸tir. Ergenekon terör örgütünün kamuoyu olus¸turma gücü, sanıklar arasındaki hem henüz haklarında dava açılmamıs¸ken hem de dava açıldıktan sonraki dayanıs¸ma ve görünürde aralarında herhangi bir irtibat ve tanıs¸ıklık olmayan sanıkların adeta gözü kapalı birbirlerini yargılama öncesi ve sırasında savunmaları ve kefil olduklarını beyan etmeleri, özellikle kovus¸turma as¸amasında birbirleri lehlerine beyanda bulunmaları ve birbirleri aleyhinde olan önceki ifadelerini degˆis¸tirmeleri, daha sonra bu yeni ifadeleri kullanarak geçmis¸te verilen ve aleyhlerinde olan ifadeleri tevil etmeleri ve düzeltmeleri, 'Burada yargılanan kis¸ileri saygıyla selamlıyorum, Cumhuriyet'e bomba atanlar ve Danıs¸tay'a saldıranlar dıs¸ında buradaki hiç kimsenin suçu yok, herkes vatansever, sanıklar delikanlı çıktı, kimse aleyhte konus¸madı vs' gibi sözleri devamlı dile getirmeleri, mahkeme hakimlerini ortak savunma stratejisine uygun olarak gözü kapalı eles¸tirmeleri ve sıklıkla redd-i hakim talebinde bulunmaları, aynı zamanda sistematik bir s¸ekilde hakaret ve tehdit etmeleri, bazılarının savunmalarında mahkemeye yansıtmaya çalıs¸tıklarının aksine gözlemlenen yakın ve samimi irtibatları, genel olarak birbirlerinin aleyhine beyanda bulunmaktan ısrarla kaçınmaları, hatta çok açık bir s¸ekilde kendilerinin aleyhinde bilgi ve belge yakalatan veya konus¸an sanıklar hakkında en küçük bir tepki göstermeyip, 'yargılamanın sonunu beklemek gerekir vs' s¸eklinde bir yaklas¸ım sergilemeleri gibi durumlar mahkememizin gözlemledigˆi bu çes¸it yüzlerce olguya sadece birkaç örnektir."

Telefon konuşmaları

Sanıkların bazı eylemlerle ilis¸kisini ve örgüt üyesi konumlarını ortaya koyan delilden birisinin de telefon irtibatları olduğu kaydedilen önsözde, şu ifadelere yer verildi:

"Gerek sorus¸turma as¸amasında ve gerekse yargılama as¸amasında, -sanıkların kendi aralarındaki ve olaylarla ilgili irtibatını ortaya koyan teknik delil mahiyetindeki- HTS dökümleri ve iletis¸im tespit tutanaklarından yararlanılmıs¸tır. Her sanıgˆın bireysel hukuki durumlarının degˆerlendirildigˆi kısımlarda bu delillere yer verilmis¸tir. Örgüt davalarında bir kısım sanıkların bagˆlı oldukları örgüt dolayısıyla birbirleriyle tanıs¸ıyor oldukları bilinen bir gerçektir. Bu nedenle dosyamız bazı sanıkları kendileriyle ilgili HTS dökümü ve iletis¸imin tespiti tutanakları kars¸ısında tanıs¸ıklıklarını açıklama konusunda çelis¸kiye düs¸müs¸ler ve/veya açıklayamamıs¸lar, bu kayıtlarla uyus¸mayan beyanlarda bulunmus¸lardır."

Ergenekon terör örgütünün kendine özgü yapısı

Gerekçeli kararın önsözünde, "Ergenekon terör örgütünün kendine özgü bir yapısı vardır" denildi. Bu cümle şu sözlerle açıklandı:

"Bu örgüt, birbirlerini tamamlayan ve destekleyen kompartımanları olan, ancak bu kompartımantasyon/perdeleme sistemi geregˆi birimler arasında sınırlı bir iletis¸imin söz konusu oldugˆu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden iktibas edilen 'bilmesi gereken' prensibi çerçevesinde örgüt üyelerinin faaliyet gösterdikleri, herkesin kendi uzmanlık alanında örgüte katkı sagˆlayıp örgütsel faaliyette bulundugˆu bir yapılanmadır. Örgütün genel ve/veya güncel hedefleri dogˆrultusunda: bu yapılanmanın bir birimi; toplumun hazırlanması bakımından sivil toplum örgütlerini harekete geçirmekte/yönlendirmekte, toplantı ve gösteriler düzenlemekte/düzenletmekte, bir birimi; cebir ve s¸iddet içeren eylem(ler) ile alakalı planlar yapmakta, lojistik ve finansal destek sagˆlamakta, bir birimi; kendi üzerine düs¸en cebir ve s¸iddet içeren eylem(ler)i organize etmekte, is¸lemekte/is¸letmekte, bir digˆer birimi; bu tür eylemlerden sonra özellikle basın kanalıyla dezenformasyon yapmakta, bir kısmı bu eylemlerin rüzgarını arkasına alarak toplumsal katmanları harekete geçirip genis¸ tabanlı organizasyonlar yapmaktadır. Sonuçta Ergenekon terör örgütü, dosyamız kapsamında tüm bu birbirini tamamlayan eylemleriyle amaç suçların olus¸ması, iddianamedeki ifadesiyle 'darbeye zemin hazırlama' yönünde faaliyet göstermektedir."

"Örgüt, karışık ilişkiler yumağına sahip"

Ergenekon terör örgütünün "çok karıs¸ık bir ilis¸kiler yumagˆına sahip oldugˆu"nun gözlendiği belirtilen önsözde, "Örgütün yargılanan ve mensuplarının cezalandırıldıgˆı belli bir kısmı açıgˆa çıkarılmıs¸ ise de bazı hücrelerine ulas¸ılamadıgˆı görülmüs¸tür. Yine Ergenekon terör örgütünün bazı birimleri ve uzantıları hakkında dosya kapsamına göre isabetli yorum yapılabilmesi mümkün olsa da bunlarla alakalı dosyada hukuki olarak yeterli delile ulas¸ılamadıgˆı ortadadır. Bu yüzden bunların ayrı bir sorus¸turma ile ortaya çıkarılmasının mümkün ve gerekli oldugˆu düs¸ünülmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Örgüt, psikolojik harp ve propagandayı iyi biliyor"

Örgütün "psikolojik harp ve propaganda" tekniklerini iyi kullandığı vurgulanan önsözde, şunlar kaydedildi

"Özellikle Genelkurmay Bas¸kanlıgˆı Bilgi Destek Dairesi'nde (Önce ki ismiyle Psikolojik Harp Dairesi) çalıs¸an bir kısım sanıkların faaliyetleri buna güzel bir örnektir. Yine özellikle sanık Dogˆu Perinçek ve yakın çevresi bu teknigˆi en etkin kullanan Ergenekon terör örgütü üyeleri arasındadır. Sanık Nusret Senem esas hakkında savunmasında psikolojik propaganda sanatını çok iyi bildigˆini ve uyguladıgˆını ifade etmis¸tir. Sanık Durmus¸ Ali Özogˆlu, Mustafa Özbek gibi sivil sanıklardan ve Sanık Hurs¸it Tolon'dan GenelkKurmay Bas¸kanlıgˆı'na ait oldugˆu ilgili kurumca belirtilen 'PH (Psikolojik Harp)' isimli birçok word dosyası ele geçmis¸tir. Gerekçeli kararımızda açıklanan sanıklar arasındaki ilis¸kiler ile muhtelif yer ve zamanlardaki açıklamalarının degˆerlendirilmesi ve anlas¸ılabilmesi bakımından ilgili bölümlerde bu hususa özellikle yer verilmis¸ ve ayrıca delil klasörleri içinde bulunan 'Psikolojik Harekat (Harp) Sanatı'nı anlatan metinler müstakil bir bas¸lık altında özetlenerek, bu konuda aydınlatıcı bilgiler verilmis¸tir. Sanıklar savunmalarında bu yöntemi ustalıkla kullandıkları için, bu davada olayların yalnızca düz mantıkla degˆerlendirilmesi eksik olur. Gerek sanıkların kis¸isel özellikleri gerek örgütün girift yapısı ve gerekse örgüt belge içerikleri daha degˆis¸ik mantık önermelerinin de katkısından yararlanarak konuların ve sanıkların durumlarının degˆerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Genelde tüm sanıkların hitap ve psikolojik propaganda yetenekleri bir hayli yüksek oldugˆu ve yargılama sırasında bu özelliklerini etkin olarak kullandıkları gözlemlenmis¸tir. Sanık profilinin etkinligˆi, çes¸itliligˆi ve geçmis¸i ile dava konusu iddialar nedeniyle bu dava kamuoyunda yogˆun olarak tartıs¸ılmıs¸, ilgili ilgisiz birçok kis¸inin yargılamayı etkilemeye tes¸ebbüs sayılabilecek sayısız açıklamaları olmus¸tur."

Örgütün ismi

Türkiye'deki "derin devlet" ya da "gladyo" ismiyle bilinen yapılanmaya "Ergenekon" isminin verildiği kaydedildi. Önsözde, "Ergenekon" ismi üzerinde yapılan tartışmalara da değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Örgütün ismi, örgüt belgelerinde açıkça bu s¸ekilde telaffuz edilmis¸tir. Derin devlet yapılanması için toplumda destek görecek bu ismin seçilmesi dahi bas¸lı bas¸ına bir psikolojik harp çalıs¸ması ürünüdür. Sanıklar da savunmalarında bu konuyu ustalıkla kullanmıs¸lar ve Orta Asya Türk destanları arasında yer alan Ergenekon Destanı'nı sürekli istismar ederek yargılama makamlarına agˆır hakaret ve isnatlarda bulunmus¸lardır. Oysa burada eles¸tirilmesi gereken, derin devlet gibi hukuk dıs¸ı bu yapılanma için bu ismi uygun gören mantıktır.

Türk Gladyosu'na 'Ergenekon' ismi verildigˆinin 1997'den itibaren gündemde olması, kös¸e yazılarında ve kitaplarda is¸lenmesi, sanık Dogˆu Perinçek'in avukatı Ceyhan Mumcu'nun ifadesiyle bunu herkesin bildigˆinin beyan edilmesi, bazı sanıklardan ele geçen belgelerde bu ismin geçmesi, örgüt belgelerinde açıkça derin yapılanmaya bu isim verilmesi, sanık Hüseyin Vural Vural, kendi beyanıyla da sabit oldugˆu üzere 'Ergenekon Yemin Metni' ve Ergenekon' bas¸lıklı kimlik kartlarının ele geçmis¸ olması, özellikle 1997'de Aydınlık dergisinde yayınlanan sanık Erol Mütercimler'in röportajında ve daha sonra sanık Dogˆu Perinçek ve grubunun organize ettigˆi Susurluk Konferansı'nda Türk Gladyosu'nun bu isimle anılması, sanık Dogˆu Perinçek'ten ele geçen bir dijital belgede 'Ugˆur Mumcu'yu Çatlı, Yes¸il Ergenekon yasallık dıs¸ılıgˆı öldürtmüs¸' ifadelerinin kullanılması, sanık Hikmet Çiçek'ten çıkan bir belgede Özdemir Sabancı Cinayetinde Ergenekon örgütlenmesinin rolü oldugˆuna dair tespitler bulunması ve Bozkurt tes¸kilatı isimli digˆer bir belgede 'Ergenekon'un ilk adının Bozkurt tes¸kilatı oldugˆu' s¸eklinde açıklamaların yer alması, Tuncay Güney'in mülakatında 'Dogˆu Perinçek'e Ergenekon'u sordugˆumda, bunun askeriye içindeki bir örgütlenme oldugˆunu ve NATO tarafından Özel Harp Dairesi'ne paralel olarak kuruldugˆunu söyledi' anlatımının bulunmasına kars¸ılık, birçok sanık ve özellikle sanık Dogˆu Perinçek'in savunmalarında iddianameye konu olan örgüt için Ergenekon ismi kullanılmasını agˆır bir s¸ekilde eles¸tirmeleri, Türkiye'deki derin devlet yapılanmasının ismi olarak belirlenen 'Ergenekon'u özel olarak gündeme getirmekten kaçınmaları, Can Dündar ve Celal Kazdagˆlı tarafından yazılan Ergenekon isimli kitapla ilgili olarak 1 Nisan 2001'de Aydınlık dergisinde 'Ergenekon dedikodularının piyasaya sürüldügˆü bir dönemde CIA'ya yakın çevrelerin yazdırdıgˆı' denilerek bu kitabın eles¸tirilmesi, sanıkların Ergenekon isminin gündeme getirildigˆi yayın organları ve konferanslarla ilgili bir açıklama yapmayıp durus¸madaki savunmalarında 'Savcılar tarafından nasıl Ergenekon ismi kirletilir' s¸eklinde psikolojik harp teknigˆi ürünü tepkiler ortaya koymaları Gladio'nun Türkiye'deki örgütlenmesine verilen bu adın açıgˆa çıkmasını engelleyici tavırlar içinde olduklarını açıkça göstermektedir."

- İstanbul

AA - Son Dakika Haberleri