Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasını Düzenleyen Tasarı, TBMM Başkanlığına Sunuldu.

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik

Elektrik Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasını düzenleyen tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, üretim lisansı alıp faaliyet göstermeyen kişilerin lisansı iptal edilecek.

Özel sektör şirketlerinin piyasada sahip olduğu pay, Türkiye'deki toplam kurulu elektrik enerjisi gücünün yüzde 20'sini geçemeyecek.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanan enerji alış ve satış anlaşmalarını TEAŞ ve TEDAŞ'tan devralacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami 200 kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Otoprodüktör gruplarına, mevcut lisanslarındaki hakları korunarak 2008 yılı sonuna kadar üretim lisansı verilecek.

DSİ bünyesindeki üretim tesisi EÜAŞ'a devrediliyor.

TBMM Başkanlığına sunulan Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, birçok kanunda değişiklik yapıyor.

Kış aylarında doğalgaz arz-talep dengesinin sağlanmasında yaşanan sıkıntıların aşılması için Doğalgaz Piyasası Kanununda yapılan değişikliğe göre, BOTAŞ'a spot sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı yapma izni verilecek.

BOTAŞ'ın, uluslararası anlaşmalar yaparak, iştirak ilişkisine girmesi önündeki kısıtlamayı kaldıran tasarıyla, BOTAŞ'ın yeni uluslararası projelerde yer alıp yatırım yapabilmesine ve benzer hizmetler sunan girişimcilerle ortaklık kurabilmesine olanak sağlanacak.

Tasarı, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda da değişiklik yapıyor.

Buna göre, orman vasıflı olan veya Hazine'nin mülkiyetinde ya da devletin tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapılmak amacıyla tesis, ulaşım yolları ve şebekeye bağlantı noktasına kadar enerji nakil hattı için kullanılacak olanlar hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin verilecek, kiralama yapılacak, irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek.

2011 yılı sonuna kadar devreye alınacak bu tesislerden, ulaşım yollarından ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk 10 yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüzde 85 indirim uygulanacak.

Görevleri ile ilgili olarak suç işleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı ve üyeleri ile kurum personeli devlet memurları gibi cezalandırılacak. Bu kişiler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, ''genel hükümlere göre'' değil, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılacak.

TRT Gelirleri Kanununda yapılan değişikliğe göre, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ilgili yıl bütçesi dikkate alınmak suretiyle belirlenecek sabit bir orana tekabül eden payı (KDV, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterecek ve bu kapsamdaki bedelleri TRT'ye intikal ettirecekler. Bu oran, hiçbir şekilde yüzde 2'den fazla olamayacak.

Kaynak: AA