Ekk'ya İlişkin Yeni Düzenleme

Bakanlar Kurulunda Kabul Edilen Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında, Ekonomi Koordinasyon Kurulunun (Ekk) Hukuki Alt Yapısına İlişkin Düzenlemelere Gidildi.

Ekk'ya İlişkin Yeni Düzenleme

Bakanlar Kurulunda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısında, Ekonomi Koordinasyon Kurulunun (EKK) hukuki alt yapısına ilişkin düzenlemelere gidildi.

Buna göre, EKK, Başbakanın belirleyeceği bakanlardan oluşacak ve Başbakan Yardımcısı Kurula başkanlık edecek. EKK toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileriyle özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davet edilebilecek.

EKK, mali, parasal, finansal ve reel istikrar çerçevesinde genel ekonomik istikrarı ve ekonomik dengeleri güçlendirici, ekonomik birimlere küresel rekabet avantajı sağlayan verimlilik ve gelir artırıcı ortamı iyileştirici, sürekli ve sürdürülebilir ekonomik performans için gerekli yapı ve ilişkiler sistemini destekleyici karar ve uygulamaların koordinasyonunu sağlayacak, gerekli tedbir ve kararları alacak.

Yurt içi ve yurt dışı ekonomi, para, kredi, finans, maliye, borçlanma, finansman, gelirler ve ekonomiyle ilgili diğer politikaların, ekonomik plan ve programların karar ve uygulama süreçlerinin tespitinde ve uygulanmasında koordinasyon sağlayacak Kurul, küresel ekonomik gelişmelerle ulusal çerçevede reel sektör, finans sektörü, kamu sektörü ve dış ekonomik sektörlerdeki gelişmeleri ve temel göstergeleri makro ve mikro çerçevede izleyecek, değerlendirecek.

Ekonomiyle ilgili veri ve bilgilerin küresel ve ulusal ölçekte standartlarının oluşturulmasında koordinasyonu sağlayacak olan EKK, ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin genel ilke ve esasları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği çerçevesinde tespit edecek, uygulama sürecini belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gerektiğinde gelir azaltıcı veya harcama artırıcı sonuçlar doğurabilecek ekonomik içeriğe veya etkiye sahip kanun tasarısı, kanun teklifi, karar ve uygulama önerilerini değerlendirecek, uygun görülenler hakkında etki analizleri yapacak veya yaptıracak.

Kurul, ülke ekonomisinin değerleme ve derecelendirilmesine ilişkin yapılan çalışmaları izleyecek, değerlendirecek, devlet yardımları politikalarının tespitinde ve uygulanmasında koordinasyon sağlayacak, gerekli tedbir ve kararları alacak. EKK, ödemeler dengesindeki gelişmeleri izleyecek ve değerlendirip gerekli tedbir ve kararları alacak.

Bakanlıkların kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama süreçlerinin plan ve programlarla uyumlaştırılmasını sağlayacak Kurul, kararlarının uygulama süreçlerini izleyecek, değerlendirecek ve sonuçları, ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile Başbakana iletecek.

Kaynak: AA