Disk'ten Yeni Hükümete: IMF Politikalarından Vazgeçin

Disk'ten Yeni Hükümete: IMF Politikalarından Vazgeçin

–disk, Başbakan Erdoğan'dan, Sendikal Hak ve Özgürlükler Önündeki Engellerin Kaldırılması, Tam İstihdamın Ulusal Politikaya Dönüştürülmesi, IMF Politikalarından Vazgeçilmesi, Özelleştirmelerin Durdurulması, Asgari Ücretin Yükseltilmesi, Kıdem Tazminatına Dokunulmaması, Emekçi Üzerindeki Vergi Yükünün Azaltılarak Faiz ve Rant Gelirlerinden Vergi Alınmasını İstedi.

Disk'ten Yeni Hükümete: IMF Politikalarından Vazgeçin

–DİSK, Başbakan Erdoğan'dan, sendikal hak ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması, tam istihdamın ulusal politikaya dönüştürülmesi, IMF politikalarından vazgeçilmesi, özelleştirmelerin durdurulması, asgari ücretin yükseltilmesi, kıdem tazminatına dokunulmaması, emekçi üzerindeki vergi yükünün azaltılarak faiz ve rant gelirlerinden vergi alınmasını istedi.

ANKARA (ANKA) – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, sendikal hak ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması, tam istihdamın ulusal politikaya dönüştürülmesi, IMF politikalarından vazgeçilmesi, özelleştirmelerin durdurulması, asgari ücretin yükseltilmesi, kıdem tazminatına dokunulmaması, emekçi üzerindeki vergi yükünün azaltılarak faiz ve rant gelirlerinden vergi alınmasını istedi.

DİSK Yönetim Kurulu 60. Hükümet'in kurulması üzerine, Hükümet Programı'nda yer almasını istediği talep ve beklentilerini bir yazıyla Başbakan Erdoğan'a iletti. Talepler özetle şöyle:

-Sürmekte olan AB üyelik süreci ile ilgili çalışmalarda, sosyal haklar ile ilgili beklentilerimizi karşılayacak başlıklarda, artık ötelemeden vazgeçilmeli ve AB ülkeleri ile sosyal damping uygulama noktasına gelmiş olan sosyal hakların uygulamaya dönüşmesi sağlanmalıdır.

-Evrensel temel hak ve özgürlüklerin yaygınlaştırılması amacıyla, çalışma ilişkilerinde Türkiye'nin yükümlülük üstlendiği başta ILO sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelerin gerekleri yerine getirilmelidir.

-Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi, öncelikle sendikal hak ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması, sendikalaşmanın desteklenmesi, hak olarak kullanılan değerlerin uygulamada korunması sağlanmalıdır.

-Tam istihdam, ulusal bir politikaya dönüştürülmelidir. Ekonomide gerçekleşen büyüme ve ulusal gelirde oluşan artışın adil ve hakça bölüşümünün sağlanması temel bir amaç olmalıdır.

-Yoksulluğun bir kader olarak yaşanmasına yol açan IMF denetimli ekonomi politikaların uygulanmasından vaz geçilmelidir.

-Borçlanmaya dayalı politikaların, sosyal politikalar üstünde baskı yaratmasına izin verilmemeli, "faiz dışı fazla" hedefine odaklanan bütçe yerine, kaynakların sosyal kesimler arasında adil dağılımını planlayan bütçe yaklaşımı benimsenmelidir.

-Ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan kamu kuruluşlarının ve sosyal devletin tasfiyesine yönelik bir saldırı olan özelleştirmeler durdurulmalı; toplumsal ihtiyaçları karşılamak için vazgeçilmez hizmetler olan eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sermayenin kar hırsına terk edilmemelidir.

-Sosyal güvenlikte gerçekleştirilen tek çatının işlevselliği ve sosyal güvenlik sisteminin finansmanında bütünsellik açısından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'nun da bu yapı içine alınması gereklidir.

-Sağlık hizmetleri, herkesin erişebileceği ve her yurttaş için temel hak olarak, karşılanmak üzere düzenlenmelidir.

-Asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırlarının altında kalan miktarı ile ülkeyi ucuz emek pazarına dönüştüren anlayışın bir simgesi olarak belirlenmektedir. Asıl olarak Asgari Ücret Tesbit Komisyonu'nu yapısının demokratikleştirilmesi; asgari ücretin bir sosyal politika aracı olarak ILO ve Avrupa Sosyal Şartı'nın asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili ölçüleri gözetilerek hesaplanması ve çalışanları ve ailelerini yoksulluğa karşı koruma ve gelirin adil paylaşılması esasını gözeterek uygulanmasının sağlanması gereklidir.

-Kıdem tazminatı gibi, emeğin kazanılmış haklarına dokunulmamalı, bunu kaldırmaya yönelik yaklaşımlar terk edilmelidir.

-Vergi politikaları, emekçilerin üstündeki yükü azaltacak, dolaylı vergilerin oranlarını ve kapsamını daraltacak; buna karşın vergi gelirlerini artırmak amacıyla faiz ve rant gelirlerini vergilendirmek doğrultusunda belirlenmelidir.

-Kadın istihdamını artırmak amacıyla, kadının üstlendiği çocuk bakımı, hasta ve yaşlı bakımı gibi toplumsal yükler azaltılmalıdır.

-Emeklilerin insanca yaşama koşulları sağlanmalı, açlık sınırının altında kalan emeklilik aylıkları yükseltilmelidir.

-Türkiye'nin çocuk çalıştırılmasına karşı yükümlülükleri, ILO'nun temel sözleşmelerinden olan 138 ve 182 sayılı sözleşmelerle belirlenmiştir. Bu ILO normları geçerli kılınmalı, çocuk emeği sömürüsü ile yakından ilgili olan, çocuk çalıştırılmasına neden olan etkenler ortadan kaldırılmalıdır.

-Ülkenin başta su olmak üzere doğal kaynakları ve zenginlikleri korunmalı, KYOTO Protokolü imzalanmalı ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının sağlanması için, sanayi kuruluşlarının sorumluluğu da gözetilerek, gerekli önlemler alınmalıdır.

(ANKA)