Devecioğlu: Torba Yasayla İlgili İddiaların Gerçeklerle İlgisi Bulunmuyor

Devecioğlu: Torba Yasayla İlgili İddiaların Gerçeklerle İlgisi Bulunmuyor

Kilis Milletvekili Hüseyin Devecioğlu, "Torba Yasadaki Düzenlemelere İlişkin Bir Kısım Sendika ve Meslek Kuruluşlarınca Ortaya Atılan İddiaların Gerçeklerle İlgisi Bulunmamaktadır

Devecioğlu: Torba Yasayla İlgili İddiaların Gerçeklerle İlgisi Bulunmuyor

Kilis Milletvekili Hüseyin Devecioğlu, "Torba yasadaki düzenlemelere ilişkin bir kısım sendika ve meslek kuruluşlarınca ortaya atılan iddiaların gerçeklerle ilgisi bulunmamaktadır." dedi.

Milletvekili ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Hüseyin Devecioğlu, yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan torba yasaya ilişkin eleştirilere cevap verdi. Kilis Milletvekili Devecioğlu, "Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde kamuoyunda torba yasa olarak bilinen bir dizi düzenleme yapılmaktadır. Başta emeklilerimizin maaşlarına ek artış sağlamaya yönelik yapılan bu düzenlemede çalışanlarımızın lehine birçok hak getirilmekte, çalışma hayatı içinde yer alan pek çok bürokratik engel ortadan kaldırılmaktadır. Vatandaşlarımızın ve özellikle çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştiren düzenlemenin asıl amacı, işsizlikle mücadele edecek ek tedbirlerin getirilmesi yanında genel olarak çalışma hayatının kalitesini artırmaktır. Kamuoyunun yakından takip ettiği ve yeni haklar getiren yasayla ilgili nedense bazı sendikalar ve meslek kuruluşlarınca bir süredir aleyhte propaganda faaliyetleri yapılmaktadır. Her yasal düzenlemenin eleştirel yanlarının bulunması doğaldır. Ancak DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından yapılan yazılı açıklamada kamuoyu bilinçli olarak yanıltılmaya çalışılmış ve gerçek dışı iddialar ortaya atılmıştır." dedi.

İddia edildiği gibi İşsizlik Sigortası Fonu'nun amaçları dışında kullanılmasının söz konusu olmadığını kaydeden Devecioğlu, şunları dile getirdi: "Aksine yapılan düzenlemelerle işsizlik sigortası fonundan çalışanların yararlanmaları kolaylaştırılmakta, kısmi süreli çalışanların dahi işsizlik ödeneğinden yararlanmalarına imkânı sağlanmaktadır. Aktif istihdam programları ile işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak üzere fondan ayrılacak payın daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve mevcut kullanım alanlarına ilave olarak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler alma ve uygulama amacıyla kullanmaya yönelik düzenleme yapılmaktadır. Mahalli idarelerde istihdam edilen ihtiyaç fazlası işçilerin kanunda belirtilen kamu kurumlarına aktarılmaları işçilerimizin lehine olan bir uygulamadır. Bilindiği üzere adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmesi üzerine bazı belediyelerin nüfusu büyük oranda azalmıştır. Bu belediyelerin merkezi idareden aldıkları pay da nüfusa paralel olarak azalmış, personeli norm kadronun üzerinde olan belediyeler personel maaşlarını ödeme güçlüğüne düşmüşlerdir. Halen mahalli idarelerde 122.343 işçi norm kadrosu bulunmasına karşın 174.644 işçi çalışmakta, norm kadro fazlası 52.301 personel bulunmaktadır. Bu işçilerimiz de bir kısmı aylarca ücretlerini alamamakta aileleri ile birlikte geçim sıkıntısı yaşamaktadırlar. Bu durumun düzeltilmesi için sürekli olarak ilgili mercilere talepte bulunmaktadırlar. Mahalli idarelerdeki ihtiyaç fazlası işçilerimiz kanunda gösterilen kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılarak aylık ücretlerini, kıdem tazminatlarını ve diğer sosyal haklarını düzenli bir şekilde alabilmelerine imkân sağlanmaktadır. Bu düzenleme ile belediyelerde hizmet alımı yolu ile taşeronlaşmanın yaygınlaşacağı yönündeki iddianın da hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Zira aktarılacak işçiler zaten mahalli idarelerdeki ihtiyaç fazlası işçiler olup, yerlerine işçi alınmayacağı gibi bu ayrılacak işçiler gerekçe gösterilerek ilave hizmet alımı yapılmasına müsaade edilmeyecektir." - KİLİS