CHP Yerel Seçim Bildirgesi Açıklandı - Haberler
Haberi Paylaş

CHP Yerel Seçim Bildirgesi Açıklandı

AA - Haberler | Politika
CHP Yerel Seçim Bildirgesi Açıklandı

CHP'nin yerel seçime dönük vaatlerinin yer aldığı seçim bildirgesi açıklandı.

CHP'nin yerel seçime dönük vaatlerinin yer aldığı seçim bildirgesi açıklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara Spor Salonunda düzenlenen ve 900 civarındaki adayın tanıtıldığı toplantıda, 28 sayfalık yerel seçim bildirgesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

"Huzurlu kentlerde yaşamak için halkçı belediyecilik" başlığıyla yayımlanan bildirgede, seçilmesi halinde belediye başkan adaylarının şehirlerine yapacakları projeler anlatıldı.

Toplam 12 maddelik "Yerel Yönetimlerde Temel İlkeler" ile başlayan bildirgede Kılıçdaroğlu'nun "O¨zetle biz, halkçı belediyecilik istiyoruz. Degˆerli yurttas¸larım, siz de bo¨yle kentlerde yas¸amak istiyorsanız, bizim belediye bas¸kan adaylarımıza destek verin. Hep birlikte kardes¸c¸e, gelecegˆe umutla ve gu¨zellikle bakalım." sözleri yer aldı.

Halkçı belediyeciliğin geniş tanımının yapıldığı bildirgede, CHP'nin yerel yönetim anlayışının çoğulcu demokrasiyi ve katılımcılığı esas aldığı vurgulandı.

"Yerel kalkınma politikalarımız, hayat pahalılıgˆına son vermeyi, c¸okc¸a u¨retmeyi ve hakc¸a bo¨lu¨s¸meyi hedefler." denilen bildirgede, CHP'nin barınma, gıda, ulas¸ım gibi gu¨ndelik yas¸amda ihtiyac¸ duyulan tu¨m alanlarda, hayat pahalılıgˆını giderecek tedbirler alacagˆı belirtildi.

"Kent-kır iş birliği"ni geliştirmeyi vadeden CHP'nin bildirgesinde, bu amaçla üretim ve tüketim kooperatiflerinin belediyeler öncülüğünde teşvik edileceği yer aldı.

Kırsal alanları olus¸turan ormanlar, havzalar, tarım toprakları ve meraların gelecek kus¸aklara devredilecek ortak zenginlikler olduğu vurgulanan bildirgede, "Kırsal alanlarımızı kentles¸me baskısından kurtaracagˆız. C¸evre dostu politikalar ekonomik kalkınmanın ve istihdamın o¨nu¨nde engel degˆildir. Bunun ic¸in, dogˆaya zarar vermeyen su¨rdu¨ru¨lebilir u¨retim ve tu¨ketim faaliyetlerini tes¸vik edecegˆiz. Kentlerde sagˆlıklı, gu¨venli ve ucuz gıda sagˆlamak; kent ve kır arasında dengeli bir gelis¸me olus¸turmak ic¸in kent-kır is¸ birligˆini gelis¸tirecegˆiz. Bu amac¸la, u¨retim ve tu¨ketim kooperatiflerini, belediyeler o¨ncu¨lu¨gˆu¨nde tes¸vik edecegˆiz." denildi.

Tavsiye kararlarına uyacağız

CHP bildirgesinde belediyelerde şeffaflığı yönetimi kültürü haline getirme vaadinde bulunulurken, hesap verme sorumluluğunun da kurumsal kültür haline getirileceğinden bahsedildi.

Bildirgede, CHP'li belediyelerde Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyulacağı da kaydedildi.

Belediyelerde vatandaşların ihtiyac¸larına do¨nu¨k olmayan gereksiz harcamalara ve israfa son verileceği belirtilen bildirgede, "Tu¨m kamusal kaynakları, halkın ihtiyac¸ları ve talepleri dogˆrultusunda kullanacagˆız.

Hayat pahalılıgˆını giderecek tu¨m tedbirleri alacagˆız. Barınma, gıda, ulas¸ım gibi gu¨ndelik hayatta ihtiyac¸ duyulan tu¨m alanlarda, daha kaliteli hizmeti, daha du¨s¸u¨k fiyata sagˆlayacagˆız. Tu¨m o¨gˆrencilerin barınma sorununu c¸o¨zecegˆiz. Ulas¸ımda indirim sagˆlayan du¨zenlemeleri, halkın ihtiyac¸ları dogˆrultusunda yaygınlas¸tıracagˆız." vaatleri yer aldı.

Güvenli kentler vurgusu

CHP bildirgesinde, afet riski azaltılmıs¸ gu¨venli yerles¸imler ins¸a edileceği aktarıldı.

"Uzlas¸ıya dayalı bic¸imde ve magˆduriyetler yaratmadan kentleri do¨nu¨s¸tu¨rmeyi temel o¨nceligˆimiz olarak kabul ediyoruz." denilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Kent planları ve s¸ehircilik projeleri ile kentlerde sosyal ve mekansal ayrıs¸maları o¨nleyecek tedbirleri alacagˆız. Plansızlıgˆın ve denetimsizligˆin agˆır sonuc¸larının son o¨rnekleri olan 1999 ve 2011 depremlerine ragˆmen, gec¸en su¨re ic¸erisinde yas¸anan acı deneyimlerden ders c¸ıkardıgˆımız ve olus¸abilecek yeni afetlere yeterince hazır oldugˆumuz so¨ylenemez. Deprem ve digˆer dogˆal felaketlerin o¨nlenmesi ic¸in siyaset u¨stu¨ bir is¸ birligˆini savunuyoruz. Bu c¸erc¸evede, u¨niversiteler, meslek odaları, sivil toplum o¨rgu¨tleri ve yerel yo¨netimler birlikteligˆini temel alan; deprem master planlarına uygun ve gu¨venli yerles¸imler olus¸turacagˆız. Afet riski altındaki her yerde kolay ulas¸ılabilecek ve gu¨venli alanlar olus¸turacagˆız. Bu alanların amacı dıs¸ında kullanılmasını o¨nleyecegˆiz. Afet sonrası toplanma alanlarının ranta ac¸ılmasını, hic¸bir kos¸ulda kabul etmeyecegˆiz. Risk azaltma kararlarını, risk altındaki bo¨lgelerde yas¸ayan yurttas¸larla birlikte alacagˆız."

Hayvan haklarına saygı

Bildirgede, CHP'li belediyelerde Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesinin hayata geçirilmesi için tüm adımların atılacağı bilgisi yer alırken, kedi ve ko¨pek gibi sahipsiz sokak hayvanlarının kentlerde hayatlarını su¨rdu¨rmeleri ic¸in gerekli tu¨m tedbirlerin alınacağına değinildi.

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yo¨nelik etkinlikler ve kampanyalar du¨zenlemeyi vaadeden CHP, bunlar ic¸in, belediye birimlerinin, go¨nu¨llu¨ vatandaşlarla birlikte c¸alıs¸masının tes¸vik edileceğini bildirdi.

Ucuz, kaliteli ve doğayı kirletmeyen toplu taşıma vaadinde de bulunulan CHP bildirgesinde, "Kentlerde ulas¸ımın tek bir arac¸ tu¨ru¨ne bagˆımlı olmasına izin vermeyecegˆiz. Otobu¨s, raylı sistem ve deniz yolu gibi farklı sec¸enekleri tes¸vik edecegˆiz ve bunlar arasında bagˆlantıyı gu¨c¸lendirecegˆiz. Toplu taşımada kaliteli hizmeti du¨s¸u¨k fiyat ile sunacagˆız." denildi.

E-belediyecilik uygulamalarını geliştirmeyi vadeden CHP, kadınların kent yönetimine katılabilmesi için gereken tüm tedbirlerin alınacağı sözünü de verdi. CHP, yaşlıların dışlanmayacağını ayrıca, kentlerin engellilerin kullanıma uygun hale getirileceğini de bildirgesinde vurguladı.

Uyuşturucu ile etkin mücadele için gerekli tedbirleri alma sözü verilen bildirgede, birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesinin hedefleneceği açıklandı.

Bildirgede, şunlar kaydedildi:

"U¨lkemizdeki mevcut ku¨ltu¨r politikaları c¸ogˆulcu degˆildir, tutucu ve tekles¸tirici niteliktedir. Belediyelerin ku¨ltu¨r politikalarında, yurttas¸larda kentles¸me ve hems¸ehrilik bilincinin gelis¸tirilmesini hedefleyecegˆiz. Bunun ic¸in gerekli tu¨m ku¨ltu¨rel ve egˆitsel faaliyetleri yaygınlas¸tıracagˆız. Belediyelerin ku¨ltu¨r politikalarında; bir arada huzurlu yas¸amı tes¸vik edecek ku¨ltu¨rel, sanatsal ve egˆitsel etkinliklere o¨ncelik verecegˆiz. Bu etkinliklerde, aktif yurttas¸lık bilincinin gu¨c¸lenmesini sagˆlayacagˆız ve yurttas¸lar arasında farklılıklara saygıyı ve diyalogˆu kuvvetlendirecegˆiz. Bir arada yas¸ama ku¨ltu¨ru¨nu¨, aktif yurttas¸lıgˆı, demokratik ve katılımcı degˆerleri gelis¸tiren medya ic¸eriklerini u¨retecek ve bunları yaygınlas¸tıracagˆız. Bunun ic¸in, radyo, televizyon, gazete ve bu¨lten gibi geleneksel kitle iletis¸im arac¸larının kullanımının yanı sıra yeni medya ic¸erikleri gelis¸tirecegˆiz. Ayrıca yurttas¸ların medya konusunda farkındalıgˆını artırmak ic¸in, eles¸tirel medya okuryazarlıgˆı etkinlikleri du¨zenleyecegˆiz."

AA - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım