Çek Cumhuriyeti - Almanya: 78 - 83

ÇEK CUMHURİYETİ (78): Benes (2 ribaund, 1 asist), Wtihfield 3 (2 ribaund, 4 asist), Welsh 22 (2 ribaund), Sokolowsky 5 (1 ribaund), Barton 14 (10 ribaund, 4 asist), Necas 5 (1 asist), Benda 11 (5 ribaund), Houska 12 (5 ribaund), Starosta 6 (2 ribaund)

Çek Cumhuriyeti - Almanya: 78 - 83

ÇEK CUMHURİYETİ (78): Benes (2 ribaund, 1 asist), Wtihfield 3 (2 ribaund, 4 asist), Welsh 22 (2 ribaund), Sokolowsky 5 (1 ribaund), Barton 14 (10 ribaund, 4 asist), Necas 5 (1 asist), Benda 11 (5 ribaund), Houska 12 (5 ribaund), Starosta 6 (2 ribaund)

ALMANYA (83): Mithat Demirel 18 (3 ribaund, 2 asist), Okulaja 13 (11 ribaund), Garrert (2 ribaund), Herber 4 (1 asist), Hamann (1 ribaund, 1 asist), Greene 4 (2 ribaund, 1 asist), Roller 2 (4 ribaund, 1 asist), Femerling 2 (1 ribaund, 1 asist), Nowitzki 35 (11 ribaund), Jan Jagla 5 (6 ribaund)