Bir Osmanlı Şehri Olarak Mersin'in Tarihi

Bir Osmanlı Şehri Olarak Mersin'in Tarihi

Araştırmacı-Yazar Mehmet Mazak, Osmanlı Deniz Ticaretinin önemli kalelerinden Mersin şehrinin ve limanının tarihi anlattı.

Bir Osmanlı Şehri Olarak Mersin'in Tarihi

Osmanlı Deniz Ticaretinin en gözde limanlarından Mersin'in denizcilik
kültürü kitaplaştırıldı. Araştırmacı-Yazar Mehmet Mazak'ın "Osmanlı Deniz Ticaretinin Yükselen Değeri Mersin (1812-1922)" adlı çalışması Mersin Deniz Ticaret Odası Yayınları arasından neşredildi.

Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından Şehir tarihi ve Kültürü konusunda yaptığı araştırma ve yayınlar ile tanınan Araştırmacı Yazar Mehmet Mazak tarafından hazırlanan"Osmanlı Deniz Ticaretinin Yükselen Değeri MERSİN 1812-1922" ismiyle yayınlanan prestij kitap, 25 Nisan 2013 saat.16.00'da Mersin Deniz Ticaret Odası'nda yapılan basın toplantısı ile tanıtıldı.

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI "Osmanlı Deniz Ticaretinin Yükselen Değeri Mersin 1812-1922" adlı kitap; 19. yüzyıl Osmanlı liman kentlerinden biri olarak ortaya çıkan Mersin'in de kuruluş ve gelişiminde asli faktörler olarak, coğrafi konumunun ve bu konumun sağladığı avantajla burada gelişen deniz ticaretinin yanı sıra, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin de yükselen kapitalizmin etki alanına girmiş olmasının etkili olduğunu ifade ediyor.

Bu faktörlerin dışında, o dönemlerdeki içsel ve dışsal diğer gelişmelerin de etkisiyle birlikte Mersin, 19. yüzyılın ilk yarısında, ahşaptan bir iskeleye sahip bir mahal konumunda iken hızlı bir gelişim sürecine girerek, 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki en önemli liman kentlerinden biri haline gelmiş ve içinde bulunduğu bu gelişmelerin etkisiyle, Mersin'in idari statü içindeki yükselişi de hızlı bir seyir izlemiş.
Kitapta yer alan bilgilere göre; Mersin'in deniz ticareti açısından sahip olduğu potansiyelin dikkat çekmeye başlaması ve buranın bir çekim merkezi haline gelmesiyle birlikte ve özellikle de Levantenlerin ilgisiyle, Mersin'de sosyal ve ticari yaşam canlanmış, yerleşim ve ticari fonksiyonlar artmış, iskeleler, demiryolu, karayolu gibi kentsel altyapı yatırımları ile yepyeni ve kendine özgü bir kentsel doku ortaya çıkmış. Bu kendine özgülük durumu, geleneksel bir Osmanlı kentinin dönüşümünden dolayı değil, Mersin'in 19. yüzyılda, yepyeni bir Doğu Akdeniz liman kenti olarak ortaya çıkışından kaynaklanmış. 19. yüzyılda, pek çok Osmanlı kenti değişip, dönüşüme uğrarken, Mersin, yepyeni bir kent olarak ortaya çıkmış.

KİTAP 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Kitap hakkında bilgi veren yazar Mehmet Mazak, "Osmanlı Deniz Ticaretinin Yükselen Değeri Mersin 1812-1922" adlı çalışmamızda da amacımız, 19.yüzyılda, Mersin'in, yepyeni bir kent ve Osmanlı deniz ticaretinin yükselen değeri olarak ortaya çıkışını, döneme ait belgeler eşliğinde ele almak ve Mersin'in kent kimliği kazanmasında Mersin limanı ve deniz ticaretinin etkisi ile beraber, Mersin'in Osmanlı deniz ticareti içindeki yerini anlayabilmemizi sağlayacak tespitlere ulaşabilmektir" diyerek kitabın bölümlerini şu ifadelerle açıkladı:

"Bu amaçtan hareketle ortaya koyduğumuz çalışmamız, yedi bölümden oluşmakta olup birinci bölümde, genel olarak Türk denizcilik tarihine yönelik bilgilere yer verilecektir. Türk denizcilik tarihine yönelik bu bilgiler, Selçuklular öncesi dönem, Selçuklular dönemi ve Osmanlılar dönemini kapsayacak şekilde ele alınmıştır.

İkinci bölümde, Mersin'in genel tarihi, coğrafi yapısına yönelik bilgiler, Mersin ve İçel adlarının kaynağı, Mersin'in kuruluşunda etkili olan iç ve dış dinamiklerin yanı sıra, idari tarihçesine yer verilerek, Mersin'in 19. yüzyılda bir liman kentine dönüşmeden önceki tarihi ve bir liman kenti olmaya doğru gidişi ele alınacaktır.
Üçüncü bölümde ise, çalışmamızın temel çıkış noktasını oluşturan, Osmanlı Deniz Ticaretinin Yükselen Değeri olarak, Mersin'deki deniz ticareti, ilgili belgeler eşliğinde ele alınarak, deniz ticaretinin Mersin'in kentsel gelişimindeki etkisine yönelik olarak edinilen bulgular ortaya konulacaktır.

Dördüncü bölümde, 19. Yüzyılda Mersin'de deniz ticareti anlatılmaktadır.

Beşinci bölümde ise, 1850-1922 Yılları Arasında Mersin'de Sosyal Yapı ve Gündelik Hayata dair izlere yer verilmiştir.

Altıncı bölümde ise Mersin denizcilik tarihi ve kültürü ile ilgili genel bir değerlendirmeyi kapsayan sonuç bölümü yer almaktadır.

Yedinci ve son bölümde ise Mersin Limanı ve İskeleleri ile ilgili Osmanlı arşiv belgelerinden orijinal belgelere ve transkripsiyonuna yer verilmiştir.


<

Kitabın Künyesi
Adı : Osmanlı Deniz Ticaretinin Yükselen Değeri Mersin 1812-1922
Yazar : Mehmet Mazak
ISBN :978-605-137-239-6
Yayın Tarihi : Mart 2013
Yayınlayan : Mersin Deniz Ticaret Odası