Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından İhale İlanı

Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından İhale İlanı

Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından İhale İlanı
Habermetre - Haberler | Toplum

BİLECİK MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDANİHALE İLANBİRLİĞİN ADIBilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme BirliğiİHALE ADIBilecik Merkez İlyasça Köyü İçme Suyu Tesisi Terfili İsale Hattı Yapım İşiNİTELİĞİİlyasça Köyü İçme Suyu Tesisi Terfili İsale Hattı...

BİLECİK MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLAN

BİRLİĞİN ADI

Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

İHALE ADI

Bilecik Merkez İlyasça Köyü İçme Suyu Tesisi Terfili İsale Hattı Yapım İşi

NİTELİĞİ

İlyasça Köyü İçme Suyu Tesisi Terfili İsale Hattı Yapım İşi

MİKTARI

Terfili İsale Hattı (1600 metre)

Modüler Terfi Binası

Tesislerin Etrafına Himaye Çiti (120 Mt. )

Dalgıç Elektromotopomp Grubu ile İlgili İşler

Şamandıra Sistemi

Elektrik Nakil Hattı (OG) (493, 98 metre)

AÇIKLAMA

İlyasça Köyü İçme Suyu Tesisi Terfili İsale Hattı Yapım İşinin uygulama Projesi Yapılacaktır.

İŞİN YAPILACAĞI YER

Bilecik Merkez İlyasça Köyü

İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ

İhale üzerinde kalan isteklinin birlikle sözleşme yapılmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlamak ve işe başlama tarihinden itibaren 75(YETMİŞBEŞ) takvim günü içerisinde de bitirmek zorundadır

İHALEYE KATILABİLME SARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresinin belirtildiği belge,

b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

b-1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

2-Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Teklif Edilen bedelin % 3 (YÜZDE ÜÇ)oranında geçici teminat veya teminat mektubu,

e) Teklif mektubu,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

g) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinin (a), (b), (c), (ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi

h-1) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

ı) İş deneyim belgesi;

Teklif edilen bedelin, ihale konusu iş veya benzer işe ait % 50'si gerçekleştirilmiş tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi;

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan benzer işlere dair tebliğde yer alan A/ III - IV- IX VE D/I-II grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

i) İş sahasında anahtar personel olarak 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi ve 1 İnşaat Mühendisi veya 1 inşaat teknikeri sürekli bulundurulacağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi (Teklif sahibi öğrenim belgesini ibraz etse dahi taahhütname vermesi zorunludur)

j) İhale Dokümanı bedelinin Birlik hesabına yatırıldığına dair banka dekontu

İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER

İhale dokümanı Bilecik Valiliği ek binasında hizmet vermekte olan Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinde ücretsiz görülebilir. Aynı yerden Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki 44717352-5001 nolu Birlik Hesabına 250, 00 (İKİYÜZELLİ) TL yatırmak sureti ile temin edilebilir.

İHALE DOKÜMANINDA BELİRİLMEYEN HUSUSLARA İLANLARDA YER VERİLEMEYECEĞİ

İlanda İhale Dokümanında Belirtilmeyen husus bulunmamaktadır.

İHALE TARİHİ VE SAATİ

18/06/ 2021 14 : 30

İHALE YERİ

Bilecik Valiliği Toplantı salonu

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

18/06/ 2021 14 : 20

TEKLİFLERİN NEREYE VERİLECEĞİ

Teklifler Bilecik Valilik Ek Binasında hizmet veren Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına teslim edilecektir.

GEÇİCİ TEMİNAT

Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilmesi zorunludur.

ADRESİ

Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak Valilik Binası (İd. ve Den. Md. )

TELEFONU

( 228 ) 212 5522 -2121250

FAKSI

( 228 ) 2121250

İHALE TÜRÜ

Açık İhale Usulü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title