Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkındaki Kanun Tasarısı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkındaki Kanun Tasarısı

İhtilaflı Vergi Borçlarının Uzlaşma Yoluyla Tahsil Edilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi.

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkındaki Kanun Tasarısı

İhtilaflı vergi borçlarının uzlaşma yoluyla tahsil edilmesine ilişkin kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba başkanlığında yaptığı toplantıda, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı'nı görüştü. Görüşmeler sonunda tasarı komisyonda kabul edildi. Tasarıya göre, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uzlaşma talep edilmesi ve uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon payları ile bunlara bağlı vergi cezalarının ve yapılan uzlaşma tarihine kadar

hesaplanacak gecikme faizlerinin, 18 ayda 18 eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla uzlaşmaya konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Vergi Usul Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar kanun kapsamı dışında tutulacak.

1 Temmuz 2007'den önce ilgilisine tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan ecrimisil alacakları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ilgilisinin yazılı başvurusu üzerine, takdir komisyonları tarafından yeniden tespit edilecek. Tespit edilen bu bedelin kabulü, varsa ecrimisil veya takip işlemlerine karşı açılmış davalardan vazgeçilmesi koşuluyla yeniden yapılandırılacak. Uzlaşılan bedel, talep edilmesi halinde herhangi bir zam veya faiz uygulanmaksızın taksitle ödenebilecek.

Tasarıya göre, Maliye ile bankalar arasındaki ihtiflarlar da uzlaşma yoluyla sona erdirilebilecek. Maliye, uzlaşma halinde bankaların kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile sermayenin azaltılmasına konu edilen zararlarının yüzde 65'ini üstlenecek. Tasarıya göre ayrıca, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına giren taşıtlarla ilgili, mükellef değişikliği dışındaki vergilendirme unsurlarının herhangi bir sebeple hatalı belirlenmesi nedeniyle 1.1.2004 ila 31.12.2007 tarihleri arasındaki dönemlere ilişkin

olarak mükellefler adına ilk tahakkuktan sonra ilaveten tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin, dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve 30.6.2008 tarihine kadar ödenmesi şartıyla bu vergilere ait gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Daha önce ödenen gecikme zamları başvuru halinde mükellefe iade edilecek.

Tasarının önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

(ZÇ-OK-Y)