Başbakan Erdoğan, Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı Seçim Krizini Çözmek İçin Devrede

Başbakan Erdoğan, Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı Seçim Krizini Çözmek İçin Devrede

Baºbakan Recep Tayyip Erdo?an, Lübnan'da Yaºanan Cumhurbaºkanl??? Seçim Krizi İçin Devreye Girdi. Erdo?an Bugün Lübnan Baºbakan? Fuad Sinyora ve Ana Muhalefet Lideri Saad Hariri ile Telefon Görüºmesi Yaparak, Türkiye'nin Sorunun Aº?lmas? İçin Elinden Her Türlü Katk?y? Yapaca??n? Söyledi.

Başbakan Erdoğan, Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı Seçim Krizini Çözmek İçin Devrede

Baºbakan Recep Tayyip Erdo?an, Lübnan'da yaºanan Cumhurbaºkanl??? seçim krizi için devreye girdi. Erdo?an bugün Lübnan Baºbakan? Fuad Sinyora ve ana muhalefet lideri Saad Hariri ile telefon görüºmesi yaparak, Türkiye'nin sorunun aº?lmas? için elinden her türlü katk?y? yapaca??n? söyledi.

Baºbakan Erdo?an, Lübnan'?n siyasi istikrar? için risk oluºturan Cumhurbaºkanl??? seçim sürecindeki t?kan?kl???n aº?lmas?na katk?da bulunmak amac?yla Lübnan Baºbakan? Fuad Sinyora ve Meclis'teki ana muhalefet partisi lideri Saad Hariri ile ayr? ayr? telefon görüºmesi yapt?. Baºbakan Erdo?an, bugün telefonla arad??? Sinyora ve Hariri'den derinleºme e?ilimi gösteren sorunla ilgili bilgi ald?. Görüºmede, t?kan?kl???n aº?labilmesi için Türkiye'nin neler yapabilece?i üzerinde duruldu. Sinyora ve Hariri,

Meclis seçimlerine sunulacak Cumhurbaºkanl??? aday listesi üzerinde mutabakat sa?lanmamas?n?n nedenlerini Baºbakan'a aktard?.

Lübnan Baºbakan? Sinyora ve ana muhalefet lideri Hariri, Türkiye'nin gerek Lübnan'da nüfuzu bulunan bölge ülkeleriyle görüºerek, gerekse Lübnan'da siyasi taraflar üzerinde etkisini kullanarak krizin aº?lmas?nda ciddi katk?lar? olaca??na inand?klar?n? belirttiler.

Baºbakan'dan bu konuda yard?m talebinde bulunan Sinyora ve Hariri, Lübnan'daki istikrar?n tesisi ve korunmas? için bugüne kadar gösterdi?i çabadan dolay? Baºbakan Erdo?an'a teºekkür etti. Baºbakan Erdo?an da, elinden gelen her türlü katk?y? yapmak için çaba gösterece?ini vurgulad?.

(DA-ÖK-Y)

Kaynak: İHA