Başbakan Erdoğan Aleviler'in Muharrem İftarında Konuştu (2)

Başbakan Erdoğan Aleviler'in Muharrem İftarında Konuştu (2)

Baºbakan Recep Tayyip Erdo?an, Muharrem Ay? İftar Yeme?inde 'Birlik ve Beraberlik' Mesajlar? Vererek, "Ayn? Kaynaktan Su İçen, Ayn? K?bleye Yönelen, Ayn? Vahdet İklimini Soluyan İnsanlar Olarak Herkese Düºen, Tarihin Veballerini Birbirimizin Üzerine Y?kmamak Olmal?d?r. Bu Yanl?ºa Düºmemiz Halinde Kendimize de, İnanc?m?za da, Milletimize de, Devletimize de, Gelecek Nesillerimize de Büyük Haks?zl...

Başbakan Erdoğan Aleviler'in Muharrem İftarında Konuştu (2)

Baºbakan Recep Tayyip Erdo?an, Muharrem ay? iftar yeme?inde 'birlik ve beraberlik' mesajlar? vererek, "Ayn? kaynaktan su içen, ayn? k?bleye yönelen, ayn? vahdet iklimini soluyan insanlar olarak herkese düºen, tarihin veballerini birbirimizin üzerine y?kmamak olmal?d?r. Bu yanl?ºa düºmemiz halinde kendimize de, inanc?m?za da, milletimize de, devletimize de, gelecek nesillerimize de büyük haks?zl?k etmiº oluruz" dedi.

Baºbakan Erdo?an, Abdal Musa Vakf? taraf?ndan organize edilen ve AK Parti ?stanbul Milletvekili Reha Çamuro?lu'nun öncülü?ünde gerçekleºtirilen Muharrem ay? iftar yeme?ine kat?ld?. Bilkent Otel'de düzenlenen iftar yeme?inde çok say?da bakan ve AK Parti milletvekili de yer aldı. Bu iftara kat?lan ilk baºbakan olan Erdo?an, konuºmas?nda s?k s?k 'birlik ve beraberlik' mesajlar? verdi. Hz. Ali'nin sözlerinden al?nt?lar yapan Erdo?an, konuºmas? s?ras?nda Bektaºi selam? da verdi. Konuºmas?na 'Sevgili canlar'

diye baºlayan Erdo?an, sözlerini 'Bir olal?m' mesaj?yla tamamlad?.

Bizler tarihte ve bugün birlikte ortak bir medeniyet inºa etmenin onurunu, istiklalin hazz?n?, ºerefini birlikte hisseden modern Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaºlar?y?z" diyen Baºbakan Erdo?an, ºair Hasan Hüseyin Korkmazgil'den de al?nt? yaparak, "Siz biz ay?r?m? olmadan hepimiz bu ülkede ev sahibiyiz, kardeºiz. Bizler ºair Hasan Hüseyin Korkmazgil ac?y? bal eylemeyi bilmiº bir milletiz. Burada da ac?y? bal eylemek için bulunuyoruz. Bundan sonra da Allah'?n izniyle birbirimizi daha da ayd?nlatmak üzere

bu ruhla medeniyet yolundaki yürüyüºümüzü sürdürece?iz" ifadelerini kullandı. Alevi-Bektaºi kültürünün Anadolu'nun eºsiz zenginliklerinden biri oldu?una iºaret eden Erdo?an, bu kültürün bu topraklar?n özünde, mayas?nda oldu?unu söyledi. Erdo?an, "Bu öz, bu maya hepimize çal?nm?ºt?r. Yolumuz birdir, istikametimiz birdir, rehberimiz birdir, dolay?s?yla menzilimiz birdir. Zira as?l olan istikamettir, yoldur. Yol kavram?n?n bu zengin kültür haritam?z içindeki özel anlam?n? çok iyi biliyoruz. Bu yolda öfke,

ayr?l?k gayr?l?k, senlik benlik yoktur, sadece biz vard?r. Aziz milletimizin as?rlarca bozulmayan kimyas?n?n, kardeºlikle yo?rulan hamurumuzun

bugünkü meselelerimizi de aºacak kadar kudretli öze sahip oldu?undan hiç kimsenin ºüphesi olmamal?d?r" dedi.

"TÜRKÜLER?M?ZDE AYNI ACININ NEFES? VAR"

Politik mülahazalar?n, ideolojik analizlerin ve hariçten yap?lan kas?tl? müdahalelerin birbirinde erimiº yürekleri ayr?ºt?rmaya muktedir olmad???n?, olamayaca??n? vurgulayan Baºbakan Erdo?an, siyasetin görevinin halk?n bir bütün olarak ihtiyaç ve beklentilerini karº?lamak, temel hak ve hürriyetlerini koruma alt?na almak oldu?unu kaydetti. Devletin görevinin toplumun bir parças? olan fark?l?klar? tan?mlamak de?il, bunlar? tan?mak ve anlamaya çal?ºmak oldu?unu ifade eden Erdo?an, Türkiye Cumhuriyeti

Devleti'nin anayasadaki tan?m?yla bütün inanç gruplar?na, mezheplere, dini inançlara eºit mesafede durmak zorunda oldu?unu an?msatt?. Erdo?an, birlik ve beraberlik

ça?r?s? yapt??? konuºmas?nda ºunlar? söyledi:

"Hikmetini, ilham?n?, irfan?n? Ahmet Yesevi'den, Mevlana'dan, Hac? Bektaº-? Veli'den, Yunus Emre'den, Pir Sultan Abdal'dan alan bir milletiz. Yarad?lan? yaradandan ötürü sevmek, bizim en temel ºiar?m?zd?r. Türkülerimizde, deyiºlerimizde ayn? ac?n?n, ayn? sevincin sesi, sedas? ve nefesi vard?r. Türkiye'nin gücü, inan?n tam da buradad?r. Bizi biz yapan budur. Bu zengin renklerin ebedi ahengidir. Birbirine inanan, dayanan, birbirini güzelleºtiren zenginli?imizi eksiltmeden yolumuza devam etmek zorunday?z.

Yüz yüze olmak zorunday?z. Birbirimiz anlamak, tan?mak, sahiplenmek zorunday?z, Birbirine empati ile, hoºgörü ve sevgi ile bakanlar birbirini öteki k?lamazlar. Kalplerimizin aras?na nifak sokmak isteyenlere f?rsat vermemek zorunday?z."

ALEV?LER'? RENC?DE EDEN D?Z?Y? KINADI

Baºbakan Erdo?an, konuºmas?nda Almanya'da devlet televizyonunda yay?nlanan ve Aleviler'i rencide eden diziye de sert tepki gösterdi. Almanya'daki televizyon kanal?nda at?lan iftiran?n, mukaddes aile de?erlerine yap?lan sald?r?n?n kendilerini can evinden vurdu?unu ifade eden Erdo?an, durumun çok talihsiz ve üzüntü verici bir olay oldu?unu söyledi. Diyanet ?ºleri Baºkanl??? ve D?ºiºleri Bakanl???'n?n bu menfur hadiseye tepki verdi?ini anlatan Erdo?an, "Bir kez daha bu olay? ve benzer giriºimleri ºiddetle

telin ediyorum. Kendileriyle de buluºtu?umda bunu yine tart?ºaca??m. Türkiye'ye zarar vermek isteyenler, Türkiye'yi dara düºürmek isteyenler önce bizim aram?zdaki sevgi ba?lar?n? zay?flatmak istediler. Kalplerimizi so?utmak istediler. Bizim zaafa düºmemizden kendilerine güç devºirmek için bu bereket sofralar?m?z?, bu gönlü çok gördüler. Ama buna muvaffak olamad?lar, olamayacaklar" diye konuştu.

HZ. AL?'DEN ALINTILAR YAPTI

"70 milyon insanım?z ad?na aç?k ve net söylüyorum, as?rlard?r bir kalp gibi ayn? bedeni, ayn? ruhu canl? tutan bu milletin ahengi asla bozulmayacakt?r" diyen Baºbakan Erdo?an, ºöyle devam etti:

"Kalplerimizi so?utmaya, senlik benlik davas?yla gönüllerimizin ayr?ºmas?na, hoyrat? deyiºten, nefesi ilahiden, mersiyeyi kasideden, horonu halaydan ayr? gayri düºürmeye kimse muvakkaf olamad?, o olamayacakt?r. Kald? ki bizim bu ülkede külfeti de nimeti de beraberce gö?üslemek gibi güçlü irademiz var. Bunu daha da güçlü k?lmaya çal?ºarak, ayn? güzel gelece?in hep birlikte tesisini ayn? rüyalarla sa?layacak ve bu gelece?i beraber yürüyece?iz."

Davetlilere 'Can dostlar?m' diye hitap eden Baºbakan Erdo?an, tarihten gelen baz? emsallerin, baz? dü?üm noktalar?n?n gündeme gelebilece?ini, bunlar içinde yürek s?zlatan noktalar da olabilece?ini söyledi. Erdo?an, bu meselelerin müphem, belirsiz kalan taraflar?n?n bir k?sm?n?n ilahiyat alimlerinin; bir k?sm?n?n tarih bilginlerinin, bir k?sm?n?n sosyologlar?n, sanatç?lar?n meseleleri olabilece?ini ancak sadece onlar?n meselesi olarak görmediklerini bildirdi. Alimlerin, bilgilerin, araºt?rmac?lar?n tarihi

olaylar?n ayd?nlat?lmas?na daha çok ?º?k tutabilece?ine dikkati çeken Erdo?an, konuºmas?nda Alevi kültürünün klasik eserlerini yay?nlayan Diyanet ?ºleri Baºkanl???'n? da kutlad?. Erdo?an, bilimin önemine vurgu yaparken Hz. Ali'nin 'Bilen ile bilmeyen bir olur mu?' sözlerine ve 'Bilimin yolundan gidilmeyen

her yol karanl?kt?r' diyen Hac? Bektaº-? Veli'nin sözüne at?fta

bulundu.

Her toplum için 'tarih keºke baºka bir mecrada aksayd?' denilen

gerçekler oldu?unu anlatan Baºbakan Erdo?an, ºunlar? söyledi:

"?ºte geriye do?ru bu ortak ac?lar?m?zdan biri var ki yüzy?llard?r yüre?imiz yanar, da?lan?r. Öyle büyüklerimiz, mana öncülerimiz var ki bu topraklarda isimlerini duyup da yanmayan yoktur. Dünyevi iktidar h?rs? görmesi gereken gözlere mil çekti?i için Hz. Fat?ma anam?z?n ci?erparesi Hz. Hüseyin bile hunharca ºehit edilmiºtir. Hz. Hasan ve Hüseyin, Peygamber Efendimiz'in 'cennet çouklar?n?n efendileri' diye övdü?ü ve haklar?nda da 'Allah?m ben onlar? seviyorum. Allah?m sen de sev' diye dua etti?i,

adlar?n? bizzat kendisinin koydu?u çok sevgili torunlar?d?r. Kerbela'da yaºanan ºehadet, Ehli Beyt'i seven bütün müminleri derinden yaralam?ºt?r. Ehli Beyt, sevgili peygamberizin mutlu yuvas?nda yetiºmiº, onun sevgi dolu gönlünden feyz alm?º model

ºahsiyetlerdir. Her biri bir y?ld?zd?r. Onlar?n muazzez ruhlar?na

birer fatiha göndermek, manevi huzurlar?nda kendi muhasebimizi yapmak üzere buraday?z. Bu birlikteli?imizin hayra vesile olmas? en büyük arzumuz."

"YÜREKLER? B?RLEªT?RMEK EMEK ?STER"

Erdo?an, bütün meselenin, kimsenin birbirine do?rular? dayatmadan, medeni bir ülkenin vatandaºlar? olarak birbirinin hukukunu korumak oldu?unu kaydetti. Ayn? kaynaktan su içen, ayn? k?bleye yönelen, ayn? vahdet iklimini soluyan insanlar olarak herkese düºenin, tarihin veballerini birbirinin üzerine y?kmamak oldu?unu ifade eden Erdo?an, "Bu yanl?ºa düºmemiz halinde kendimize de, inanc?m?za da, milletimize de, devletimize de, gelecek nesillerimize de büyük haks?zl?k etmiº oluruz" uyar?s?n? yapt?. Erdo?an,

hükümet olarak milletin huzuru, selameti, birlik ve beraberli?i için azami çaba içinde olduklar?n? belirterek, kusursuz ve mükemmel olma iddias?nda olmad?klar?n? vurgulad?. Tüm vatandaºlar?n mutlu yaºamas?n?n en büyük dilekleri oldu?unun alt?n? çizen Erdo?an, "Zaten aram?zdaki ortak kelimenin kalplerimizi bir k?lan birlik ilkesinin buna mani oldu?una eminim. Bütün mesele, cumhuriyetimizin ºimdiye kadarki kazan?mlar?n? koruyarak birlikte medeniyet yolunda yürümektir. Bunun yolu da sevgiyle, samimiyetle,

gönüllerimizi, kalplerimizi birbirimize açmak, diyalog irtibat kap?lar?n? kapatmamakt?r. Bir duvardan bir tu?la düºürmek kolayd?r ama bir duvar? örmek zordur. Nifak kolayd?r, ayr?l?k gayr?l?k kolayd?r ama yürekleri birleºtirmek zordur, büyük emek ister, sürekli

al?n teri ister" diye konuºtu.

"HAYIRLI BAªLANGIÇLAR"

Birlik ve beraberli?in siyaset üstü bir mesele oldu?una vurgu yapan Baºbakan Erdo?an, konuºmas?n?n sonunda ºunları kaydetti:

"Bugün de, yar?n da millet olma bilincimizi güçlü ve yüksek tutmak zorunday?z. Bu irade, kardeºlik hukukumuzu derinleºtirmemizi gerektiriyor. Aram?zdaki hukuk ebedi oldu?una göre, biz bu hukuka sahip ç?kt?kça kimse aram?za tefrika sokamaz, sokamayacakt?r. Ac?y? bal eylemek, senlik benlik

davas?ndan vazgeçmek, nefsini dara çekmek, meydan yerine gelmek kolay de?ildir. Bütün zorluklar? birlik iradesiyle beraberce aºaca??z. Bu hay?rl? baºlang?çlar inºallah bizim tahminlerimizin ötesinde yeni hay?rlara vesile olacakt?r. Duygu birli?imiz, yak?n zamanda çözümünü zor zannetti?imiz sorunlar?m?z?n çözümün ne kadar kolay oldu?unu gösterecektir. Yeter ki hepimiz birlik içinde yüzyüze olal?m. Yeter ki bu ülkenin hiçbir evlad? di?erine karº? önyarg?l? olmas?n. Nesillerimizin emniyet ve güven içinde

yaºamas? için, ülkemizin, milletimizin bekas? için muhabbetimizi, sevdam?z? çok artt?ral?m."

Aº?k Veysel'in 'De?il miyiz hep bir gardaº, bizi yakar, bizim ataº. Söndürmektir tek çare' sözüne at?fta bulunan Erdo?an, "Allah sabr?m?z?, metanetimizi artt?rs?n, birlik ve beraberli?imizi,

kardeºli?imizi ebedi kals?n. Gelin canlar, bir olal?m. Diri olal?m,

iri olal?m" dedi.

(DA-OK-Y)