Bahis Oyunlarına Yeni Düzenleme

Bahis Oyunlarına Yeni Düzenleme

Futbola Dayalı Şans Oyunu İddaa'nın Özelleştirilmesini Öngören Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi.

Bahis Oyunlarına Yeni Düzenleme

Futbola dayalı şans oyunu İddaa'nın özelleştirilmesini öngören Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla, at yarışları hariç olmak üzere, uzmanlık, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren spor müsabakaları üzerine, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları düzenlenecek. Özel hukuk tüzel kişilere, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları için hasılattan pay verilecek.

İddaa oyununun hukuki altyapısını güçlendirmeyi, yeni bir ihale yapılmasını ve bu ihalenin şartlarını belirleyen Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece 1 Mart 2008 tarihinde sona erecek olan İddaa oyununun sözleşmesi, aynı şartlarla en fazla 1 yıl süreyle daha uygulanmaya devam edilecek.

HASILATTAN PAY VERİLECEK İddaa oyununun özel şirketlere yaptırılmasını öngören kanuna göre at yarışları hariç, uzmanlık, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren spor müsabakaları üzerine, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları düzenlenecek. Bu düzenlemelere ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulacak. Özel hukuk tüzel kişilere, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları için hasılattan pay verilecek.

ELEKTRONİK BAHİS TERMİNALİ Müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının elektronik ortamlar ve bahis terminalleri üzerinden oynatılması amacıyla sanal ve sabit bayilerin bağlantılı olarak çalıştığı, mülkiyeti yükleniciye ait merkezi bahis sisteminin kurulması ve işletilmesi, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılacak. Özel hukuk tüzel kişiler, kurulacak olan bayilere bahis terminalleri kuracak, bunların bakım ve onarımlarını yapacak.

İHALE KOŞULLARI BELİRLENDİ Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına katılımla ilgili ihale koşulları da yeniden belirlendi. İhalede saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esas olacak. İhaleyle ilgili biri hukukçu en az 15 kişiden oluşan komisyon kurulacak. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından ihale yapılmadan önce her türlü ayrıntılı araştırma yapılarak hasılatın yükleniciye verilebilecek yaklaşık oranı, hesap cetvelinde gösterilecek. Yaklaşık oranın tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, idare veya diğer kuruluşlarca gerçekleştirilmiş benzer hizmetlerdeki fiyat ve ücretler ile ilgili meslek odaları tarafından belirlenmiş fiyatlar esas alınacak.

İHALEYE KATILMA İhaleye katılacak olan özel kuruluşlar, belirli ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğe sahip olacak. İhaleye katılan özel kuruluşlardan, ihale konusu iş veya benzer müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarında, son 5 yılda toplam 1 yıl idari şartnamede belirlenecek sayıda yurt içinde veya yurt dışında bayi ağı işletmiş olduğuna ve belirlenecek tutarda yıllık hasılat risk yönetimini gerçekleştirdiğine dair iş deneyim belgesi istenecek. İhaleye katılan firmadan, asgari yıllık hasılat taahhütnamesi alınacak.

İŞ ORTAKLIKLARI Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren anonim şirketler, kendi aralarında veya yabancı tüzel kişilerle iş ortaklığı kurabilecek. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenecek. İş ortaklığı anlaşmalarında, pilot ortak belirtilecek. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin verilmesi gerekecek.

Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılma yasağı bulunanlar, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında, mal varlığı değerlerini aklama, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma veya örtülü suçlardan dolayı hükümlü bulunanların ortağı veya yönetim kurulu üyeleri, ihaleye katılamayacak.

VERGİ BORCU OLANLARIN DURUMU İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu bulunan tüzel kişiler de ihaleye giremeyecek. Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları ihalesi, Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında yapılacak. İhale şartnamesinde, bir takvim yılında gerçekleşen hasılatın, taahhüt edilen hasılatın altında kalması durumunda, istekliye hasılattan verilecek pay oranının, gerçekleşen hasılat ile taahhüt edilen hasılat arasındaki farkın, taahhüt edilen hasılata oranı kadar noksan uygulanacağı hükmü yer alacak.

FİRMALARDAN TEMİNAT ALINACAK İhaleye katılacak firmalardan, ihalenin yapıldığı tarihten önceki takvim yılında gerçekleşen hasılatın yüzde 5'i oranında geçici teminat alınacak. Sözleşmenin yapılmasından ihaleyi kazanan firmadan bir önceki takvim yılında gerçekleşen hasılatın yüzde 10'u tutarında kesin teminat alınacak. Kesin teminatın alınması sırasında geçici teminat iade edilecek.

10 YIL SÜRELİ OLACAK Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları sözleşmesinin süresi 10 yılı geçemeyecek. İdarenin izni olmaksızın sözleşme, başkasına devir ve temlik edilemeyecek ve yüklenici ortaklık yapısını değiştiremeyecek. İhaleyi kazanan firmalara, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık ve kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerle süre uzatımı verilebilecek.

KULLANIM LİSANSLARI Kanun kapsamında oynatılacak sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ile merkezi sisteme yükletilecek tüm oyun yazılımlarının isim ve kullanım lisans hakları idareye ait olacak. Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak idare tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

KAMU YARARI, TÜKETİCİ HAKKI Spor Toto Teşkilatı, özel şirket ile yapılan sözleşmenin, kamu yararını ve tüketici haklarını koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri alacak. İhale sözleşmesi ve mevzuata uyulmaması halinde ihale yapılmadan önceki takvim yılında gerçekleşen aylık ortalama hasılatın yüzde 5'ine kadar idari para cezası verilecek. Bu durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilecek. İlk yıl için idari para cezasının uygulanmasında, sözleşmenin imzalandığı tarihten önceki, idarenin son 1 yıllık hasılatının aylık ortalaması esas alınacak. Sözleşmenin feshi veya iptali durumunda, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları, 1 yılı geçmemek kaydıyla pazarlıkla temin usulüyle yaptırılabilecek. İhaleyi kazanan firma, 6 ay içinde işe başlayacak. 1 Mart 2008 tarihinde sona erecek olan İddaa oyununun sözleşmesi, aynı şartlarla en fazla 1 yıl süreyle daha uygulanmaya devam edilecek. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, iddaa oyununun sonuçlarını yılda bir kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacak.

(DA-OK-Y)

Kaynak: İHA