Bağımsız Spor Federasyonları Yönetmeliği Yayımlandı

Bağımsız Spor Federasyonları Yönetmeliği Yayımlandı

Bağımsız Spor Federasyonlarının teşkilat, görev ve yetkileri, genel kurullarının toplanmasıyla ilgili usul ve esaslar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini düzenleyen "Bağımsız Spor"...

Bağımsız Spor Federasyonları Yönetmeliği Yayımlandı

Bağımsız Spor Federasyonlarının teşkilat, görev ve yetkileri, genel kurullarının toplanmasıyla ilgili usul ve esaslar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini düzenleyen "Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı Bağımsız Spor Federasyonlarının teşkilat, görev ve yetkileri, genel kurullarının toplanmasıyla ilgili usul ve esaslar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini düzenleyen "Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yönetmeliğe göre Federasyon, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Gençlik ve Spor Bakanı'nın teklifi ve Başbakanın kararı ile kurulacak ve özel hukuk hükümlerine tabi olacak. Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişiliği Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile iptal edilebilecek.

Yönetmelikte federasyonun görev ve yetkileri başlığı altında, "Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek", "Spor dalının gelişmesini, her yaş gurubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak", "Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak", "Federasyonu teşkilatlandırmak", "Federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek", "Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak", "İl müdürlükleri ile koordineli çalışmak", "Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek", "Spor kulüplerinin ilgili spor dalına katılım işlemlerini, sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil veya vize işlemlerini yapmak", "Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle işbirliği yapmak", "Spor dalının altyapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlamak ve uygulamak, "Spor dalı ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak", "Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirmek", "Kulüpler, il ve ilçe temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek", "Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek", "Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını içeren taahhütnameyi Bakan'a sunmak" yer alıyor.

Yönetmelikte Federasyonun iç yapısı ile ilgili düzenlemelere de yer verildi. Buna göre Federasyonun yönetim kurulu, yedi üyeden az, on beş üyeden fazla, disiplin kurulu ise; üç üyeden az, beş üyeden fazla olamayacak. Denetim kurulu ise iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen beş üyeden oluşacak. Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde federasyon temsilcilikleri kurulabilecek. Federasyonun en üst organı olan Genel Kurul'da üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150'den az 300 üyeden fazla, diğer spor dallarında 100'den az 200 üyeden fazla olamayacak. Yönetmelik üye tespitinde gözetilecek hususları da ayrıntılı olarak düzenliyor. Genel kurulun görevleri de ana statüyü yapmak ya da değiştirmek, başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek, Yönetim Kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek, Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak, Kanun ve ana statüleri ile verilen diğer görevleri yapmak olarak belirleniyor.

-YÜZDE 15'LE TEKLİF EDİLECEK-

Yönetmelikte, "Federasyon başkanında" aranacak şartlar ise şu şekilde sıralandı:

"T.C. vatandaşı olmak", "en az lise mezunu olmak", "kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak", "Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak", "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak." Federasyon başkan adayı olabilmek için üyelerin en az yüzde 15'inin yazılı teklifi gerekecek.

-"BAKAN TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLECEK DENETİM ELEMANLARI" DENETLEYECEK-

Federasyonların Spor Genel Müdürlüğü ile ilişkileri de "Genel Müdürlük ile ilişkiler" başlığı altında düzenlendi. Buna göre Genel Müdürlük tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile ayrılan kaynaklar kullanılarak alınan her türlü taşınır ve taşınmazlar Genel Müdürün izni alınmadan üçüncü kişilere satılıp devredilemeyecek. Genel Müdürlük, federasyonların talebi durumunda, kendisine ait spor tesislerinin işletilmesini, menkul ve gayrimenkullerini bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar federasyonun faaliyetleri için tahsis edebilecek. Federasyonlar gelirlerini Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay başta olmak üzere, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay, milli müsabakaların radyo, televizyon ve internet üzerinden yayınından elde edilecek yayın hakkı bedelleri, reklam ve yayın gelirleri gibi kalemlerden karşılayacak. Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılacak.

-FEDERASYON CEZA DİSİPLİN KURULU'NUN YETKİLERİ-

Federasyonlara bağlı spor dalları ile ilgili olarak, Federasyonların faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde kulüplerin, federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşların, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine federasyonun ceza-disiplin kurulu bakacak. Federasyonlar yapılacak ilk ilgili olimpiyat veya paralimpik oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını yaparak hukuki yapılarını ve ana statülerini ilgili Kanun ve yönetmeliğe uygun hale getirme zorunluluğu olacak. - Ankara