Ankara: Vakıflar Kanunu Tasarısı Görüşmeleri

Ankara: Vakıflar Kanunu Tasarısı Görüşmeleri

Avrupa Birliği'nin (AB) Müzakere Sürecinin Kesintiye Uğramaması İçin Ön Şart Olarak Gördüğü Vakıflar Yasa Tasarısı'nın Görüşmeleri, Danışma Kurulu'nca da Alınan Karar Doğrultusunda, Bir Süre Önce Hayatını Kaybeden Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na Defnedilmesini Öngören Yasa Tasarısının Ele Alınması Dolayısıyla Yarıda Kaldı. Yaklaşık 2 Haftadır Süren Görüşmelerde, Geçiciler Dahil 91 Maddeden Oluşan Tasarının 74 Maddesi Kabul Edildi. Tasarının Görüşmelerine Yarın Saat 14.00'ten İtibaren Devam Edilecek.

Ankara: Vakıflar Kanunu Tasarısı Görüşmeleri

Avrupa Birliği'nin (AB) müzakere sürecinin kesintiye uğramaması için ön şart olarak gördüğü Vakıflar Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri, Danışma Kurulu'nca da alınan karar doğrultusunda, bir süre önce hayatını kaybeden eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesini öngören yasa tasarısının ele alınması dolayısıyla yarıda kaldı. Yaklaşık 2 haftadır süren görüşmelerde, geçiciler dahil 91 maddeden oluşan tasarının 74 maddesi kabul edildi. Tasarının görüşmelerine yarın saat 14.00'ten itibaren devam edilecek.

Bilindiği gibi tasarının Adalet Komsiyonu'ndaki görüşmelerinde, 'mütekabiliyet' esası getirildi. Böylece, Türkiye'deki azınlık vakıflarına uygulanan şartlar, yurtdışındaki Türk vatandaşları için de uygulanacak. Tasarıyla cemaat vakıflarının tapuda nam-ı müstear (güvenilir kişiler) veya nam-ı mevhumlar (dini büyükler ve azizler), Hazine, vasiyet eden veya bağışlayan adına kayıtlı taşınmaz mallarının vakıf adına tescil edilmesi sağlanacak. Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye ve özel idarelerin mülkiyetine geçmiş eski eserler, vakıf adına tescil edilecek. Cemaat vakıflarının 'sevap amaçlı' taşınmaz malları haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, bu taşınmazlarda kazandırıcı zaman aşımı işlemeyecek. Mallar üzerinde zilyetlik yoluyla (uzun süre kullanımdan kaynaklanan sahiplik) kazanma hükümleri uygulanmayacak. 'Sevap amaçlı' taşınmazlar, başka bir amaçla kullanılamayacak. Kısmen veya tamamen 'sevap amaçlı' kullanılmayan taşınmazlar, vakıf yöneticilerinin talebi doğrultusunda gelir getirici hale dönüştürülebilecek veya aynı cemaate ait başka bir vakfa tahsis edilebilecek. Cemaat vakıfları izin almaksızın mal alabilecek, malları üzerinde tasarrufta bulunabilecek ve mallarını, yetkili organ kararıyla serbestçe satabilecek, değiştirebilecek. İzin almaksızın uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilecek, yurtdışında şube ve temsilcilik açabilecek, üst kuruluşlar kurabilecek ve yurtdışındaki kuruluşlara üye olabilecek, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni-nakdi bağış ve yardım alabilecek, yapabilecek. İzin almaksızın iktisadi işletme ve şirket kurabilecek, kurulmuş şirketlere ortak olabilecek. Vakıflar, özel vakıf ormanı kurabilecek. 2 yıl içinde kamulaştırılmayan vakıf arazileri üzerinde özel okul, hastane, spor tesisi kurulabilecek. Vakıflar, amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilecek, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilecek. Nakdi yardımların yurt dışından alınması veya yurt dışına yapılması banka aracılığıyla olacak ve sonuç Genel Müdürlüğe bildirilecek. Vakıflara yapılan taşınır ve taşınmaz mal bağışlarından vergi alınmayacak. Vakıflara ait eski eserlerin bakım, onarım ve restore edilmesi, yaşatılması için kişi ve kuruluşlarca yapılan harcamalar, bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları vergiden istisna olacak.

Tasarıyla ayrıca vakıflar kendi organları, bağımsız denetim kuruluşları ve yeminli mali müşavirler tarafından denetlenebilecek. Gerektiğinde Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıflarda amaca uygunluk denetimi yapacak. Vakıflar Meclisi, 41 bin 550 mazbut vakfı temsilen 12, 4 bin 499 yeni vakfı temsilen 3, 300 mülhak vakfı temsilen 1, 160 cemaat vakfını temsilen 1 kişi seçilmiş üye olmak üzere toplam 17 kişiden oluşacak. Halen Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi'nde çalışan ve Sağlık Bakanlığı kadrolarında bulunan personelin Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarına nakilleri yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün teşkilat yapısında yeniliğe gidilerek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği, Starateji Geliştirme Daire Başkanlığı gibi birimler oluşturulacak. Devlet, sadece kamunun elindeki malları azınlık vakıflarına iade edecek. Azınlık vakıflarına, üçüncü şahıslara geçmiş mülklerin geri alınabilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmekten başka yol kalmayacak.