Ankara: Vakıflar Kanun Tasarısı Görüşmeleri

Ankara: Vakıflar Kanun Tasarısı Görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda 9. AB Uyum Paketi İçinde Yer Alan ve Görüşmelerine Geçen Hafta Başlanan Vakıflar Kanun Tasarısı'nın 2 Bölümü ve Toplam 48 Maddesi Kabul Edildi. Tasarı, Geçiciler Dahil 91 Maddeden Oluşuyor. Genel Kurul, Yarın Saat 14.00'te Vakıflar Yasa Tasarısı'nı Görüşmek Üzere Toplanacak.

Ankara: Vakıflar Kanun Tasarısı Görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda 9. AB Uyum Paketi içinde yer alan ve görüşmelerine geçen hafta başlanan Vakıflar Kanun Tasarısı'nın 2 bölümü ve toplam 48 maddesi kabul edildi. Tasarı, geçiciler dahil 91 maddeden oluşuyor. Genel Kurul, yarın saat 14.00'te Vakıflar Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere toplanacak.

AB uyumunu öngören tasarı; mazbut mülhak, ve yeni vakıflar ile cemaat ve esnaf vakıflarını kapsıyor. Düzenlemenin uygulanmasında, milletlerarası mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi saklı tutuluyor. Tasarıyla, cemaat vakfı tanımına, 'Türkiye'deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfların yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacağı' şartı eklenirken, esnaf vakfı ise 'Vakıflar Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce esnaf tarafından kurulmuş vakıflar' olarak tanımlandı. Yeni vakıflar, vakıf senetlerinde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne beyanda bulunmak şartıyla şube ve temsilcilik açabilecek. Yabancılar, aynı zamanda Türkiye'de kurulan vakıfların yönetim organlarında da görev alabilecek.

Mülhak vakıflar, anayasaya aykırılık teşkil etmeyen vakfiye şartlarına göre Vakıflar Meclisi tarafından atanacak yöneticiler eliyle yönetilecek ve temsil edilecek. Tasarıda, yabancıların Türkiye'de hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilmelerine olanak sağlanıyor. Cemaat vakıflarının yöneticileri, mensuplarınca kendi aralarından seçilecek. Yeni vakıfların kuruluşunda, gayesini gerçekleştirecek asgari mal varlığı miktarı, mahkemece belirlenecek. Yeni vakıfların yönetim organı, vakıf senedine göre oluşturulacak ve bu vakıfların yönetim organlarında görev alanların çoğunluğunun, Türkiye'de yerleşik bulunması gerekecek.

Kurucularının çoğunluğu yabancı olan vakıfların mal edinmesi, Tapu Kanunu'ndaki sınırlamalara göre yapılacak. 10 yıl süreyle yöneticisi atanmayan veya yönetim organı oluşturulamayan mülhak vakıflar, mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yönetilip temsil edilecek. Mazbut vakıflar arasına alınan vakıflara, bir daha yönetici seçimi ve ataması yapılamayacak.

Vakıflarda; hırsızlık, nitelikli hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolanlı iflas, ihaleye fesat karıştırma, yağma, nitelikli yağma, zimmet, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık suçlarıyla devletin güvenliğine karşı işlenen suçların birinden mahkum olanlar, yönetici olamayacak. Vakıf yöneticisi seçildikten sonra bu suçlardan mahkum olanların yöneticiliği sona erecek.

Vakıflar izin almadan mal edinebilecek, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilecek. Mülhak, cemaat, esnaf ve yeni vakıflara başlangıçta özgülenen mal ve haklar, vakıf yönetiminin başvurusu üzerine, haklı kılan sebepler varsa denetim makamının görüşü alınarak mahkeme kararıyla, sonradan edindikleri mal ve hakları ise bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organları kanalıyla daha yararlı olanlarıyla değiştirebilecek ve paraya çevrilebilecek.

Vakıfların vakfiyelerindeki şartların yerine getirilmesine fiilen veya hukuken imkan kalmaması halinde; vakfedenin iradesine aykırı olmamak kaydıyla mazbut vakıflarda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün; mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarında vakıf yöneticilerinin teklifi üzerine şartları değiştirmeye, hayır şartlarındaki parasal değerleri güncel vakıf gelirlerine uyarlamaya Vakıflar Meclisi yetkili olacak.

Tasarıyla ayrıca, özel vakıf ormanları kurulabilecek. Kamu kurum ve kuruluşları, koruma imar planlarını düzenlerken eski eserlerle ilgili konularda Genel Müdürlüğün görüşünü alacak. Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmaz mallarla ilgili olarak belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan uygulama, imar ve parselasyon planları askıya çıkarılmadan önce, ilgili idareler tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek.

Vakıflar; vakıf senedinde yer almak kaydıyla, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilecek, yurtdışında şube ve temsilcilik açabilecek, üst kuruluş kurabilecek ve yurtdışında kurulan kuruluşlara üye olabilecek.

Kaynak: İHA