Ankara: Mesleki Yeterlilikte AB'ye Uyum Tamam

Ankara: Mesleki Yeterlilikte AB'ye Uyum Tamam

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulusal ve Uluslararası Meslek Standartlarını Temel Alarak, Teknik ve Mesleki Alanlarda Ulusal Yeterliliklerin Esaslarını Belirlemek, Denetim, Ölçme ve Değerlendirme, Belgelendirme ve Sertifikalandırmaya İlişkin Faaliyetleri Yürütmek İçin Gerekli Ulusal Yeterlilik Sistemini Kurmak ve İşletmek Üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Kurulması, Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi ile Ulusal Yeterlilik Çerçevesiyle İlgili Hususların Düzenlenmesini Öngören ve AB Uyum Yasaları İçinde Yar Alan Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı Yasalaştırıldı.

Ankara: Mesleki Yeterlilikte AB'ye Uyum Tamam

TBMM Genel Kurulu'nda, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun kurulması, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini öngören ve AB uyum yasaları içinde yar alan Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı yasalaştırıldı.

Yasayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu kuruluyor. Aynı yasayla Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi oluşturulurken, teknik ve mesleki eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetler belirlenecek. Ulusal yeterlilik çerçevesi Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yüksek öğretim dahil, tüm teknik ve mesleki eğitim-öğretim programları ile örgün, yaygın ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla kazandırılan yeterlilik esasları belirlenecek. Ulusal meslek standartları çerçevesinde bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, kurum tarafından kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normlar oluşturulacak.

Eğitim ve öğretim kurumları olarak 'genel orta ve yüksek eğitim-öğretim dahil, tüm teknik ve mesleki okullar ile örgün ve yaygın eğitim kurumları ve bunların dışındaki, izinle muhtelif programlar sunan ve mesleki yeterlilikler kazandıran kurumların tümünü' tasarıya dahil ediliyor. Kurumun görevleri ise yasada şöyle belirlendi:

"Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ile ilgili politikaların yıllık gelişme planlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulamasını yapmak veya yaptırmak, denetlemek; bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak. Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit etmek. Yükseköğretim Kanunu'na tabi teknik ve mesleki eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ile; orta öğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim veren öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak. Ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek. Ulusal mesleki yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları belirlemek. Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında; yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları mesleki yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek. Ulusal mesleki yeterlilik standartlarını dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak geliştirmek, yeterlilik standartlarını yükseltmek ve uluslararası alanda tanınmalarını sağlamak. Mesleki alan ve sektörler arasındaki yatay ve dikey geçişler için gerekli yeterliliklerin belirlenmesini sağlamak. Diğer ülkelerdeki benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, hizmet satın almak, projeler geliştirmek ve uygulamak, eğitim, araştırma, konferans, seminer ve yayın faaliyetlerinde bulunmak."

"GENEL KURUL, HER YIL EKİM AYINDA OLAĞAN TOPLANACAK"

Kurum; Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 2 üye, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 3 üye, Maliye Bakanlığı'ndan 1 üye, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan 1 üye, Sağlık Bakanlığı'ndan 1 üye, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan 1 üye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 1 üye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 1 üye, üniversitelerin çalışma ekonomisi, işletme ve mesleki eğitim ile ilgili alanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek 3 öğretim üyesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan 1 üye, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nden 1 üye, Türkiye İş Kurumu'ndan 1 üye, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan 1 üye, Türk Akreditasyon Kurumu'ndan 1 üye, Türk Standartları Enstitüsü'nden 1 üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 4 üye, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan 4 üye, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden 1 üye, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nden 1 üye, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden 2 üye, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden 1 üye, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden 1 üye, en fazla üyeye sahip 3 işçi sendikaları konfederasyonundan 2'şer üye, en fazla üyeye sahip işveren sendikaları konfederasyonundan üç üyeden oluşacak.

Genel Kurul, her yıl Ekim ayında olağan toplanacak. Genel Kurul, üyelerin beşte birinin isteği veya Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilecek. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olarak tasarıda belirleniyor. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmayacak.

Yasada Genel Kurul karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğu olarak belirlendi. Genel Kurul, üyeler arasından seçilen bir başkan ve iki katip üyeden oluşan Başkanlık Divanı tarafından yönetilecek. Yine yasada yönetim kurulunun görevleri şöyle belirlendi:

"Meslek standardı geliştirmek, sınav ve belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere başvuruda bulunan kuruluşların başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak. Standardı tespit edilerek, sınav ve belgelendirme uygulaması yapılacak meslekleri belirlemek. Yapılacak sınavlarda başarı gösterenlere verilecek Mesleki Yeterlilik Kurumu Yeterlilik Belgesi'ni onaylamak. Kurumca hazırlanan yönetmelik taslaklarını inceleyerek yayımlanmak üzere ilgili mercilere iletmek. Kurumun bir önceki yıla ait faaliyet raporu, bir sonraki yıla ait çalışma programı, mali rapor ve personel planlaması ile bütçesini hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak. Hizmet birimlerinin oluşumuna karar vermek. İlgili mevzuat çerçevesinde, kurum personelinin işe alınması, işten çıkarılması, terfi erilik standartlarını dünyattirilmesi, ödüllendirilmesi ve benzeri tasarruflarda bulunmak, Kurumda çalışanların, ücret, harcırah, mali ve sosyal hakları ile ilgili esasları belirleyerek Genel Kurul'a sunmak. Hazırlatılacak meslek standartlarının, sınav ve belgelendirme uygulamalarının uluslararası normlara uygunluğunu sağlamak. Gerekli görülen hallerde Ankara dışında büro veya temsilcilik açılmasına karar vermek veya ilgili kurum ve kuruluşlara kurumun faaliyet alanına giren konularda yetki vermek. Kurumun görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda araştırma, teknik inceleme, etüt, proje ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırmak ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alınmasına karar vermek. Şikayet ve itirazların incelenme usul ve esaslarını belirlemek. Genel Kurulca verilen diğer görevleri yapmak."

Kaynak: İHA