Ankara: Gecekondu Islahında Yeni Adım

Ankara: Gecekondu Islahında Yeni Adım

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda, Gecekondu Kanunu'nda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı Önümüzdeki Günlerde Yasalaştırılacak.

Ankara: Gecekondu Islahında Yeni Adım

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda, Gecekondu Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısı önümüzdeki günlerde yasalaştırılacak.

Tasarıya göre, belediyeler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) izniyle gecekondu ıslah ve tasfiye sahalarındaki özel arazileri satın alabilecek veya kamulaştırabilecek. Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleriyle yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçimi, haritaların hazırlanması, imar ve ıslah planlarının düzenlenmesi, TOKİ'nin denetimi altında ilgili belediyelerce yapılacak veya yaptırılacak. Islah ve tasfiyenin yapılacağı şehir ve kasabalarla buralardaki ıslah ve tasfiye bölgelerinin program ve öncelik sırasını TOKİ belirleyecek.

Aynı tasarıya göre, Milli Savunma Bakanlığı iskan ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu bakanlıkça kullanılan gayrimenkullardan lüzumu kalmayanların satılmasına salahiyet verilmesi hakkında kanun kapsamında bulunan taşınmazlarla herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazlar hariç, mülkiyeti hazineye ait ve Gecekondu Kanunu'na göre TOKİ tarafından başlatılacak projeler için kullanılacak taşınmazlar, bedelsiz olarak TOKİ'ye devredilecek. TOKİ'ye devri ve tescili gerçekleştirilen mallarla TOKİ'ye devredilen gecekondu fonu kaynakları, Gecekondu Kanunu'na göre kullanılacak. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na tahsis edilen ve planlanmış projeler çerçevesinde kullanılması öngörülen hazine taşınmazları, başkaca işleme gerek olmaksızın, bedelsiz olarak TOKİ'ye devredilecek. Kamu hizmetlerine ayrılan yerlerle Maliye Bakanlığı'nca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlarsa bedelsiz olarak hazineye iade edilecek.

Kanunun hükümleri uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca başlatılan veya planlanmış iş ve işlemlere ilişkin her türlü hak, yetki ve görevler, alacak, borç ve mükellefiyetleri, TOKİ'ye devredilecek. TOKİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca başlatılan veya planlanmış işleri yürütmeye, bu konuda yeni işler yapmaya, gerekli görülenleri belediyelere devretmeye veya tasfiye etmeye yetkili olacak. TOKİ, kanunun uygulanmasından dolayı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın taraf olduğu işlemlerde ve sözleşmelerde, bakanlık lehine ve aleyhine açılmış davalara taraf olacak.