Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

Amme Alacaklarının Tahsiline Yönelik Yeni Düzenlemeler İçeren Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi. Kanunla Sporculara Yapılan Ödemelere Yönelik Gelir Vergisi Kesintileri İndiriliyor.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

Amme alacaklarının tahsiline yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla sporculara yapılan ödemelere yönelik gelir vergisi kesintileri indiriliyor.

TBMM Genel Kurulu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerini tamamladı. Görüşmelerin sonunda yapılan açık oylama sonucunda tasarı 192 oyla kabul edildi. Kanuna göre amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler konusunda, Maliye Bakanlığı yetkili kılınacak. Limited şirketlerden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan alacaklarda ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden müşterek olarak sorumlu olacak. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gereken dönemlerde pay sahiplerinin farklı olması halinde bu kişiler, amme alacağının ödenmesinden müşterek olarak sorumlu olacak.

Yurt dışı çıkış tahdidi, 100 bin YTL ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı 10 katına kadar arttırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkili olacak. Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi zorunlu hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi halinde ilgili makamlar tarafından kaldırılacak. Amme borçlusunun yanı sıra amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da yurt dışı çıkış tahdidi uygulanacak.

Kanuna göre amme borcunun vadesinde ödenmesi, haczin tatbiki veya haczolunan malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu zor duruma düşürecekse, amme alacakları 36 ayı geçmemek üzere tecil edilebilecek. Amme borçlusunun tecil edilen borçlarının toplamı 50 bin YTL'yi aşmadığı takdirde teminat şartı aranmayacak. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 50 bin YTL'yi aşan kısmın yarısı olacak.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar dahil KİT, kamu bankaları, belediyeler ve bağlı ortaklıklarının devlete olan borçlarına karşılık mallarının Maliye Bakanlığı'nca satın alınabilmesine ilişkin olarak 31 Aralık 2007'de sona eren süre 31 Aralık 2009'a uzatıldı. İş yeri açmaksızın geçimini sağlamak üzere hurda metal, plastik, naylon, kağıt, cam ve atık şişeleri toplayan ve satışını yapanlar, gelir vergisinden muaf tutulacak.

31 Aralık 2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ödemelerden en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için yüzde 5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporcular ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemeler için yüzde 5 oranında gelir vergisi kesintisi uygulanacak. Sporcular, bu gelirleri için yıllık beyanname vermeyecek, diğer gelirleri dolayısıyla beyanname vermeleri durumunda bu gelirleri beyannameye dahil edilmeyecek. Teknik direktörlerin de bu düzenlemeden yararlanmasına ilişkin hüküm ise verilen bir önerge ile yasadan çıkartıldı.

(ZÇ-OK-Y)

Kaynak: İHA