AK Parti Kasasını Hazine Yardımıyla Dolduracak - Haberler Ekonomi
Haberi Paylaş

AK Parti Kasasını Hazine Yardımıyla Dolduracak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi
AK Parti Kasasını Hazine Yardımıyla Dolduracak

1 Kasım seçimlerinde oy oranını yaklaşık 9 puan yükselterek tek başına iktidar olan AKP, siyasi partilere yapılacak Hazine yardımından da en büyük payı aldı.

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­'nın Mec­li­s'­e sun­du­ğu 2016 yı­lı büt­çe ya­sa ta­sa­rı­sı­na gö­re, önü­müz­de­ki yıl yüz­de 7 ba­ra­jı­nı ge­çen 4 par­ti­ye top­lam 206 mil­yon 140 bin li­ra tu­ta­rın­da Ha­zi­ne yar­dı­mı ya­pı­la­cak. Yar­dım tu­ta­rı­nın be­lir­len­me­sin­de 1 Ka­sım se­çim­le­rin­de par­ti­le­rin al­dı­ğı top­lam oy tu­tar­la­rı kul­la­nı­la­cak. Bu­na gö­re, son se­çim­de yaklaşık 23 mil­yon 668 bin seç­me­nin oyu­nu alan AKP, Ha­zi­ne yar­dım­la­rı­nın yüz­de 50,77'si­ni, ya­ni 104 mil­yon 658 bin li­ra­sı­nı ka­sa­sı­na ko­ya­cak.

HDP İLK KEZ PA­RA ALA­CAK

Büt­çe ta­sa­rı­sı ve se­çim so­nuç­la­rı­na gö­re, CHP 12 mil­yon 109 bin oy sa­yı­sıy­la yar­dım­la­rın yüz­de 25,98'i­ni, ya­ni 53 mil­yon 555 bin li­ra­sı­nı ala­cak. MHP'­nin he­sa­bı­na 5 mil­yon 691 oyun kar­şı­lı­ğı ola­rak 25 mil­yon 170 bin li­ra yar­dım pa­ra­sı dü­şer­ken, HDP ilk kez Ha­zi­ne­'den se­çim yar­dı­mı ala­cak. HDP'­ye 2016 büt­çe­sin­den 22 mil­yon 758 bin li­ra yar­dım pa­ra­sı ak­ta­rı­la­cak.

EKS­TRA­DAN 16 MİL­YON ALA­CAK

7 Ha­zi­ran'da oy oran­la­rı­nı ar­tı­ran MHP ve HDP'­nin he­men 5 ay son­ra 1 Ka­sı­m'­da bü­yük oy kay­bı­na uğ­ra­ma­sı, AKP için ade­ta pi­yan­go ol­du. Bu sa­ye­de tek ba­şı­na ik­ti­da­rı ya­ka­la­yan AKP, ay­nı za­man­da bu iki par­ti­ye gi­de­cek yak­la­şık 16 mil­yon li­ra­lık Ha­zi­ne yar­dı­mı­nın da sa­hi­bi ol­du. 7 Ha­zi­ran so­nuç­la­rı­na gö­re AK­P'­ye, MHP'­den 10.1 mil­yon li­ra, HDP'­den de 5.7 mil­yon li­ra yar­dım pa­ra­sı trans­fer ol­muş ol­du. CHP'­nin ala­ca­ğı yar­dım pa­ra­sı, 7 Ha­zi­ra­n'­a gö­re sa­de­ce 50 bin li­ra ci­va­rın­da dü­şe­cek ve bu pa­ra da AK­P'­nin ka­sa­sı­na gi­de­cek.

YARDIMLAR 10 OCAK'TA VERİLECEK

Seçimler nedeniyle 2016 yılı bütçesinin bu yıl Meclis'ten geçirilmesi zor görünüyor. Ancak yine de takvim olağanüstü bir şekilde hızlandırılıp bütçenin Meclis'ten geçirilmesi başarılabilirse 4 siyasi parti en geç 10 Ocak'ta 2006 milyon 141 bin liralık yardıma kavuşacak. Ancak genel bütçe yetişemezse bu sefer birkaç aylık geçici bütçe çıkarılacak. Geçici bütçe olursa partiler 10 Ocak'ta yardımın bir kısmını, genel bütçe çıkınca da tamamını kasalarına koyabilecek. (Kaynak:Sözcü)


Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
title