'Abant Platformu'nun değerlendirme metni açıklandı'

'Abant Platformu'nun değerlendirme metni açıklandı'

Abant Platformu'nun İzmit Kartepe'de düzenlediği "Yeni Bir Anayasa" konulu toplantısı sona erdi. 16-17 Kasım tarihleri arasında 150 entellektüelin katılımıyla, "Yeni anayasanın nasıl olması gerektiği" konusunda fikirleri değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantının ardından bir değerlendirme metni yayınlandı.

'Abant Platformu'nun değerlendirme metni açıklandı'

Abant Platformu'nun İzmit Kartepe'de düzenlediği "Yeni Bir Anayasa" konulu toplantısı sona erdi. 16-17 Kasım tarihleri arasında 150 entellektüelin katılımıyla, "Yeni anayasanın nasıl olması gerektiği" konusunda fikirleri değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantının ardından bir değerlendirme metni yayınlandı.

Oturumlarda insan hak ve özgürlüklerinin anayasanın başlangıç maddeleri arasında yer alması, cumhurbaşkanını halkın seçmesi ama yetkilerinin kısıtlanması, din derslerinin seçmeli bir yapıya büründürülmesi, kişinin özel ve özerk haklarının korunması, anayasa düzenlenirken Batı kaynaklarından ziyade kendi değerlerimizden istifade edilmesi gerektiği, askerin siyasetten ziyade güvenlik meselesiyle ilgilenmesi, anayasa düzenlenmesinin bir AB süreci ihtiyacı olmaktan ziyade bir modern insan hakları gereği olduğu, anayasanın hiçbir şekilde vesayet altına alınamayacağı, asla ne güvenliğin özgürlüğe, ne de özgürlüğün güvenliğe feda edilemeyeceği gibi kararlar ön plana çıktı.

Dört oturumun sonunda gerçekleştirilen değerlendirme oturumunda bütün katılımcıların iki günlük tartışmaları değerlendirmeleri sağlandı. Katılımcıların dinlenmesinden ve karar niteliğindeki fikirlerin not edilmesinden sonra değerlendirme metni yeni anayasa taslağını hazırlayan Bilim Kurulu üyesi Pof. Dr. Levent Köker tarafından açıklandı.

Değerlendirme metninde yer alan maddeler şu şekilde sıralandı:

"1. Geniş bir katılımla gerçekleşen 22 Temmuz seçimlerinden sonra oluşan ve büyük bir demokratik temsil kabiliyetine sahip bulunan TBMM'nin anayasa değiştirme yetkisi olduğu gibi yeni bir anayasa yapmaya yetkisi de vardır.

2. Yeni bir anayasanın yapılmasında izlenecek yöntem bakımından TBMM'nin bir somut anayasa teklifi üzerinde görüşmelere başlamadan önce, en geniş toplumsal katılımı temin etmesi gereklidir.

3. Böyle bir katılımın temini için önce yeni anayasaya temel oluşturacak demokratik değerler ve kurumlar hakkında ilkeler düzeyinde bir mutabakatın büyük yarar sağlayacağı düşünülmüştür.

4. Böylece oluşacak yeni anayasa, sadece vatandaşlar tarafından sahiplenilen bir toplumsal mutabakat metni niteliğinde olmayıp aynı zamanda uygar milletler tarafından benimsenmiş evrensel hukuk ilkelerini içermek ve siyasi rejimi demokratikleştirmek anlamlarında da sivil bir anayasa olacaktır.

5. Bu bağlamda 1982 Anayasası ile yerleştirilmiş olan antidemokratik bürokratik vesayet mekanizmalarının yeni anayasada ortadan kaldırılması gereği üzerinde mutabakat sağlanmıştır.

6. Yeni anayasanın çağdaş demokrasinin temel özelliklerinden olan toplumsal farklılıkların eşit saygı görmesi ilkesi uyarınca en geniş hak ve özgürlüklerle ve bunlarla uyumlu kamu idaresi mekanizmalarıyla donatılması gerekmektedir.

7. Bu cümleden olmak üzere özellikle vatandaşlık din ve inanç hürriyeti ve eğitim hakkı konularında demokratik çoğulculuk ilkelerine uygun düzenlemelerin benimsenmesi gerektiği ancak bu şekilde farklılıklarımızı koruyarak barış içinde ve özgürce bir arada yaşayabileceğimiz anlaşılmıştır.

8. Netice olarak Türkiye Cumhuriyeti demokratik ilkeler temelinde inşa eden bir yeni anayasa düzeni ile çağdaş dünyada layık olduğu saygın yeri alacağı üzerinde görüş birliğine varılmıştır.

Katılımcılar, sivil ve demokratik yeni anayasanın makul bir süre içinde hayata geçirilmesinin sadece önemli tarihi bir fırsat değil, aynı zamanda bir zaruret olduğu düşüncesindedirler."

Kaynak: CHA